Publikacje

 • Ograniczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (CS)

  Bakterioza pierścieniowa ziemniaka to choroba wywoływana przez bakterię Clavibacter sepedonicus w skrócie (CS). Może dawać objawy podobne do tych, które występują w przypadku porażenia przez inne patogeny, takie jak zaraza ziemniaka czy więdnięcie grzybowe. Choroba ta jest uznawana za kwarantannową. Oznacza to, że w przypadku jej wykrycia podejmowane są działania administracyjne (zgodne z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1194 z dnia 11 lipca 2022 r.).
  Bakterioza pierścieniowa ziemniaka, oprócz strat bezpośrednich w postaci obniżenia plonu w wyniku obumierania roślin, ma również konsekwencje pośrednie, czyli zakaz eksportu i utrudnienia w dystrybucji ziemniaków.

  Plik do pobrania: Ograniczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (CS) | pdf, 1.93 Mb | Pobierz
 • Ubój z konieczności poza rzeźnią – gospodarskie zwierzęta kopytne

  Ubój z konieczności zwierząt poza rzeźnią dotyczy przypadków, gdy zdrowemu zwierzęciu zdarzy się uraz spowodowany wypadkiem. Ten typ uboju zwierząt gospodarskich kopytnych, takich jak świnie, owce, konie, krowy czy kozy, jest dopuszczalny z przyczyn humanitarnych lub ekonomicznych. Przypominamy przepisy regulujące jego wykonanie.
   

 • Informator dla rolnika: O wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania odporności w zakresie inwestycji za które odpowiada minister rolnictwa i rozwoju wsi

  17 października ruszają pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

  Dotyczą one wsparcia:

  - na Przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury (małe przetwórstwo) – skierowanego do rolników i rybaków śródlądowych,

  - na Wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska ‒ w gospodarstwach rolnych.

  - na Wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu,

  - na Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, 

   

  Z kolei w pierwszym kwartale 2023 roku będzie można składać wnioski o pomoc na Inwestycje w gospodarstwach rolnych z zakresu rolnictwa 4.0.

   

  Więcej informacji na temat zasad przyznawania wsparcia w Informatorze dla rolnika o wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w zakresie inwestycji, za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowanym przez MRiRW i ARiMR.

  Plik do pobrania: Informator dla rolnika | pdf, 2.18 Mb | Pobierz
 • Okładka: Kolejne nabory wniosków na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

  Polecamy ulotkę na temat kolejnych naborów wniosków na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

  Można w niej znaleźć informacje, jakie są obowiązki gospodarstw prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i jak przechowywać nawozy naturalne. Opisane są także formy wsparcia gospodarstw w zakresie właściwego przechowywania nawozów naturalnych i informacje na temat naboru wniosków na taką pomoc.

  Materiał został przygotowany przez MRiRW, IUNG oraz KRUS.
   

  Plik do pobrania: Ulotka informacyjna | pdf, 2.76 Mb | Pobierz
 • Innowacje w gospodarstwach pasiecznych pdf

  Klimat Ziemi zmieniał się od początku jej istnienia, jednak zdaniem naukowców zmiany te nigdy nie były aż tak dynamiczne, jak dziś. Znacznej dynamiki nadaje im działalność człowieka, czyli wpływ człowieka na funkcjonowanie planety (tzw. antropopresja). Gwałtowne zmiany w środowisku, będące efektem ludzkiej działalności, powodują między innymi szóste masowe wymieranie gatunków. Pięć poprzednich było spowodowane katastrofą naturalną. Zaniepokojenie pszczelarzy może budzić fakt, że owady wymierają osiem razy szybciej niż ssaki, ptaki czy gady. Wymiera-ją także owady zapylające. Wymieranie w mniejszym stopniu powinno dotyczyć utrzymywanej przez człowieka pszczoły miodnej, ponieważ jest ona otaczana opieką. Ponadto dobrze poznaliśmy jej biologię, co daje podstawy do efektywnego chowu i hodowli pszczół. Niemniej jednak także pszczelarstwo boryka się ze wzrostem strat rodzin pszczelich oraz trudnościami z ich utrzymaniem w dobrej kondycji.

  W broszurze przedstawiamy też laureatów wojewódzkiego konkursu Innowacyjna pasieka. Najlepsi dolnośląscy pszczelarze to Stanisław Migocki z Oławy, Bartłomiej i Sandra Ziębowie z Lipnicy oraz Elżbieta Malinowska z Ciepłowód.

  Plik do pobrania: innowacjewgospodarstwachpasiecznych2022.pdf | pdf, 2.42 Mb | Pobierz
 • Grypa ptaków – bioasekuracja pdf

  Choroba może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Rozprzestrzenia się wraz z migrującymi dzikimi ptakami, przede wszystkim wodnymi, jak kaczki, gęsi i łabędzie. Może być przenoszona bezpośrednio z ptaka na ptaka lub pośrednio poprzez zanieczyszczoną wodę, paszę, ściółkę czy kał dzikich ptaków wniesiony na obuwiu lub odzieży.

  Choroba jest zwalczana z urzędu. W przypadku podejrzenia jej wystąpienia, hodowca ma obowiązek zgłosić to do inspekcji weterynaryjnej. Potwierdzenie choroby oznacza eutanazję wszystkich ptaków w ognisku, utylizację zwierząt i pomiotu oraz dezynfekcję obiektów. To także wyznaczenie obszarów zapowietrzonego (w promieniu 3 km od miejsca wystąpienia choroby) i zagrożonego (w promieniu 10 km), na 21 dni.

  Plik do pobrania: grypaptakowbioasekuracja2022.pdf | pdf, 323.63 Kb | Pobierz
 • ochrona wód pdf

  Wzrost poziomu stężenia azotanów w wodach powierzchniowych i podziemnych oraz pojawiająca się coraz częściej eutrofizacja wód powierzchniowych (w szczególności zbiorników wodnych) pokazuje jak potrzebna jest ich ochrona. Dlatego kraje członkowskie UE podjęły kroki w celu zabezpieczenia zasobów wód gruntowych oraz powierzchniowych.

  W Polsce ustanowiono jednolity program działań, wdrażający postanowienia Dyrektywy Azotanowej na terytorium całego kraju. Ponieważ rolnictwo jest jednym ze źródeł zanieczyszczenia gleb, program zakłada obowiązkowe praktyki dla gospodarstw, w zależności od powierzchni, skali produkcji rolniczej i intensywności produkcji.

  Plik do pobrania: ochronawod-2022.pdf | pdf, 334.3 Kb | Pobierz
 • img

  Środki ochrony roślin są powszechnie stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i weterynarii, a w pewnym stopniu także w przemyśle tekstylnym i tworzyw sztucznych. Zawierają szereg dodatków, jak substancje pomocnicze, wypełniacze czy emulgatory. Efekty wykorzystywania tych substancji mogą być pozytywne, ale i negatywne. Większość pestycydów jest w mniejszym lub większym stopniu toksyczna dla innych organizmów w środowisku. Także ludzie stosujący ś.o.r. są narażeni na ekspozycję na toksyczne substancje. Niestosowanie się do zasad bezpiecznego korzystania z pestycydów grozi zatruciami, powikłaniami, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.

  Plik do pobrania: ograniczanieryzykasor2022.pdf | pdf, 0 Kb | Pobierz
 • img
  Skracanie łańcuchów dostaw, polityka „od pola do stołu”, kupowanie prosto z gospodarstwa, które umożliwia konsumentowi świeżość, wgląd na pole czy zwierzęta przy odbiorze z gospodarstwa, a rolnikom szybszy zbyt bez pośredników. Między innymi w tym celu powstały przepisy o rzeźniach rolniczych.
  Plik do pobrania: rzeznierolniczedodr2022.pdf | pdf, 0 Kb | Pobierz