Zmiany w pomocy klęskowej dla rodzin

Termin składania wniosków o pomoc klęskową dla rodzin został wydłużony do 30 listopada. Dodatkowo, wszyscy starający się o przyznanie takiego wsparcia (również ci, którzy już złożyli wnioski), mają obowiązek dołączenia do wniosku kopii faktur lub innych dokumentów, potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r., w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Rolnicy, którzy już złożyli wniosek o pomoc muszą go uzupełnić poprzez:

  • złożenie kopii faktur (aby dokument został prawidłowo dołączony do już złożonego wniosku, należy do takich faktur załączyć pismo wskazujące, do jakiego wniosku powinny one zostać dołączone)

lub

  • złożenie kopii faktur przy zaktualizowanym formularzu wniosku (po zaznaczeniu w sekcji Cel złożenia, że jest to zmiana wniosku

Oprócz kopii faktur, uznawane będą także inne dokumenty, na podstawie których rolnik może wykazać sprzedaż produktów ze swojego gospodarstwa (umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży).

Pomoc klęskowa dla rodzin to wsparcie finansowe dla gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 roku szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Źródło:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2315). 
ARiMR