Konferencja - Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim

W czwartek 21 listopada, w Lwówku Śląskim odbyła się ostatnia z cyklu czterech konferencji „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim”.

Cel konferencji to wymiana wiedzy i doświadczeń, a także zaprezentowanie dostępnych narzędzi oraz innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim.

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu –prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski oraz dr hab. Jacek Leśny, profesor uczelni i dr inż. Marcin Wdowikowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

W trakcie konferencji, uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi danych i narzędzi w planowaniu inwestycji wodnych. Dr. inż. Marcin Wdowikowski scharakteryzował dostępne na rynku narzędzia, przedstawił ogólnodostępne serwisy, a także innowacyjne narzędzie – program Scalgo Live, który zapewnia dostęp do wartościowych informacji, niezbędnych m.in. do efektywnego zarządzania zlewnią i spływem powierzchniowym, a także do intuicyjnych narzędzi, pozwalających zrozumieć zależności pomiędzy terenem i spływem powierzchniowym, planować działania mitygujące, błękitno-zieloną infrastrukturę czy rozwiązania retencjonujące wodę. 

O korzyściach i zagrożeniach związanych z występowaniem wody w środowisku opowiedział kolejny z prelegentów, prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski. Scharakteryzował poziom zużycia wody według regionów świata oraz proces odsalania, umożliwiający pozyskanie wody użytkowej. Przedstawił metody uprawy roślin w pionowych farmach, jako sposób na wzrost oszczędności produkcji rolniczej – zmniejszenie zużycia paliw, recykling miejskich ścieków, znaczne ograniczenie powierzchni potrzebnej do uprawy. 

Ostatni z prelegentów, dr hab. Jacek Leśny, profesor uczelni, zaprezentował wybrane metody zatrzymywania wody w środowisku. Przedstawił zagadnienie zdolności retencyjnej, jako umiejętności gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym. Scharakteryzował rodzaje retencji – krajobrazową, wód powierzchniowych oraz glebową. 

W wydarzeniu uczestniczyło 50 osób, w tym członkowie Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW), przedstawiciele zespołu eksperckiego reprezentujący instytucje naukowo-badawcze – Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przedstawiciele jednostek samorządowych z Jeleniej Góry, Bolesławca, Kamiennej Góry, Lwówka Śląskiego, Złotoryi, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Lasów Państwowych, nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół o profilu rolniczym, przedstawiciele spółek wodnych, doradztwa rolniczego, a także inne osoby zainteresowane tematyką innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w obszarze racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Bogdan Sucharski DODR