Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw

Zadłużenie części gospodarstw rolnych, wynikające z powtarzających się szkód powstałych wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, czy kryzysów na rynkach rolnych, uniemożliwia wielu rolnikom dalsze prowadzenie produkcji rolnej. Podmioty zainteresowane restrukturyzacją swoich zadłużonych gospodarstw rolnych mogą uzyskać pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci niskooprocentowanych pożyczek lub dopłat do kredytów restrukturyzacyjnych na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Będą one udzielane nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Pomocą mogą być objęte długi powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, takie jak kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia oraz inne opłaty, powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.
 

O pomoc może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

  • jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest właścicielem gospodarstwa rolnego,
  • jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwem,
  • co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą,
  • jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
  • znajduje się w trudnej sytuacji

Warunkiem skorzystania z kredytu restrukturyzacyjnego (z linii KR) lub z pożyczki (symbol NP3) dla zadłużonych gospodarstw rolnych, jest przygotowanie planu restrukturyzacji. Zanim producent rolny złoży dokumenty (w przypadku kredytu – w bankach współpracujących z ARiMR lub w przypadku pożyczki – w samej Agencji), plan restrukturyzacji musi uzyskać akceptację Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Aby uzyskać informacje dotyczące zasad przygotowania planu restrukturyzacji zadłużonego gospodarstwa, rolnik może zwrócić się do doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który udzieli porady w zakresie stworzenia planu restrukturyzacyjnego.

Szczegóły udzielania pomocy znajdują się na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html

Informacje na temat kredytów i pożyczek można uzyskać w Dziale Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym DODR oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Sylwia Kędzierska DODR