Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim

We wtorek, 31 października, w miejscowości Karczowiska odbyła się konferencja „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim”. 

W konferencji uczestniczyło 50 osób, w tym członkowie Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW), przedstawiciele zespołu eksperckiego reprezentujący instytucje naukowo-badawcze – Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przedstawiciele jednostek samorządowych, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Lasów Państwowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół o profilu rolniczym, przedstawiciele spółek wodnych, doradztwa rolniczego, a także inne osoby zainteresowane tematyką innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w obszarze racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. 

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu –prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski oraz dr hab. Jacek Leśny, profesor uczelni, a także dr inż. Marcin Wdowikowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń, a także zaprezentowanie dostępnych narzędzi oraz innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim.

Inwestycje wodne – dane i narzędzia

Pierwszy z prelegentów, dr inż. Marcin Wdowikowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, zaprezentował temat „Dane i narzędzia w planowaniu inwestycji wodnych”. Scharakteryzował dostępne na rynku narzędzia, pomocne podczas planowania i realizacji inwestycji związanych z gospodarowaniem wodą. 

Przedstawił ogólnodostępne serwisy zawierające dane dotyczące warunków hydrologicznych i klimatycznych na terenie Polski. Przedstawił innowacyjne narzędzie – program Scalgo Live, który zapewnia dostęp do wartościowych informacji, niezbędnych m.in. do efektywnego zarządzania zlewnią i spływem powierzchniowym, a także do intuicyjnych narzędzi, pozwalających zrozumieć zależności pomiędzy terenem i spływem powierzchniowym, planować działania mitygujące, błękitno-zieloną infrastrukturę czy rozwiązania retencjonujące wodę. 

Omówił podejmowane lokalnie działania oraz systemowe programy inwestycyjne i modernizacyjne. Zwrócił uwagę na dokumenty planistyczne w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie. Zaznaczył, jak istotną rolę w procesie racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi mogą pełnić Lokalne Partnerstwa ds. Wody.

Pozytywne i negatywne skutki

O korzyściach i zagrożeniach związanych z występowaniem wody w środowisku opowiedział kolejny z prelegentów, prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski. Scharakteryzował poziom zużycia wody według regionów świata oraz proces odsalania, umożliwiający pozyskanie wody użytkowej. Omówił bilans hydrologiczny Ziemi, a także obieg wody w przyrodzie. Przedstawił metody uprawy roślin w pionowych farmach, jako sposób na wzrost oszczędności produkcji rolniczej – zmniejszenie zużycia paliw, recykling miejskich ścieków, znaczne ograniczenie powierzchni potrzebnej do uprawy. 

Zatrzymać wodę w środowisku

Ostatni z prelegentów, dr hab. Jacek Leśny, profesor uczelni, zaprezentował wybrane metody zatrzymywania wody w środowisku. Przedstawił zagadnienie zdolności retencyjnej, jako umiejętności gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym. Scharakteryzował rodzaje retencji – krajobrazową, wód powierzchniowych oraz glebową. 

Ciąg dalszy sieciowania

Ostatnia z cyklu czterech konferencji realizowanych w ramach operacji „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim” została zaplanowana na 21 listopada, w Hotelu Madelaine, przy ul. Henryka Brodatego 2, 59-600 Lwówek Śląski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu wszystkich zainteresowanych tematyką. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Magdalena Kuryś DODR