Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim

We wtorek, 26 września, we Wrocławiu odbyła się konferencja „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim”. Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski, który przywitał zaproszonych gości. 

W konferencji uczestniczyło 50 osób, w tym członkowie Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW), przedstawiciele zespołu eksperckiego reprezentujący instytucje naukowo-badawcze – Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przedstawiciele jednostek samorządowych, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Lasów Państwowych, nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół o profilu rolniczym, przedstawiciele doradztwa rolniczego, a także inne osoby zainteresowane tematyką innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w obszarze racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. 

Prelegentami konferencji byli dr inż. Martyna Grzegorzek oraz dr inż. Marcin Wdowikowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, a także Magda Wawrzyniak – absolwentka Politechniki Wrocławskiej i laureatka konkursu „Constructor Temporis Futuri”, promującego innowacyjne rozwiązania z zakresu szeroko pojętej inżynierii środowiska, w zakresie uprawnień budowlanych, instalacji, a także urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń, a także zaprezentowanie dostępnych narzędzi oraz innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim.

Dostęp do danych i narzędzi

Dr inż. Marcin Wdowikowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej zaprezentował temat „Dane i narzędzia w planowaniu inwestycji wodnych”. Scharakteryzował dostępne na rynku narzędzia, pomocne podczas planowania i realizacji inwestycji związanych z gospodarowaniem wodą. 

Przedstawił ogólnodostępne serwisy zawierające dane dotyczące warunków hydrologicznych i klimatycznych na terenie Polski. Przedstawił innowacyjne narzędzie – program Scalgo Live, który umożliwia dostęp do wartościowych informacji, niezbędnych m.in. do efektywnego zarządzania zlewnią i spływem powierzchniowym, a także do intuicyjnych narzędzi, pozwalających zrozumieć zależności pomiędzy terenem i spływem powierzchniowym, planować działania mitygujące, błękitno-zieloną infrastrukturę czy rozwiązania retencjonujące wodę. 

Omówił podejmowane lokalnie działania oraz systemowe programy inwestycyjne i modernizacyjne. Zwrócił uwagę na dokumenty planistyczne w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie. Zaznaczył, jak istotną rolę w procesie racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi mogą pełnić Lokalne Partnerstwa ds. Wody.

Modele opadowe

O procesie modelowania opadów, konstrukcji modelu opadowego, systemach kanalizacyjnych oraz usprawnieniu odbioru wód opowiedziała mgr inż. Magda Wawrzyniak – absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiła modelowanie, jako narzędzie wspomagające zarządzanie wodami opadowymi i systemami odwodnienia. Omówiła etapy konstrukcji modelu opadowego i wyniki przeprowadzonych badań. 

Zwróciła też uwagę na przyczyny wzrostu popularności modeli opadowych, wśród których wymienić można m. in. intensywny rozwój miast oraz urbanizację miast i terenów pozamiejskich, utwardzanie i uszczelnianie coraz większej powierzchni, ingerencję w przyrodę, a także ocieplenie i zmiany klimatu, skutkujące coraz częstszymi skrajnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak ulewne deszcze lub długotrwałe susze. 

Przedstawiła negatywne konsekwencje niesprawnych systemów kanalizacyjnych oraz dobre przykłady działań usprawniających odbiór wód. Zaprezentowała także rodzaje dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, dotyczące obiektów małej retencji dla powiatu wrocławskiego. 

Szczawy, cieplice, solanki

Wody lecznicze na terenie Dolnego Śląska omówiła dr inż. Martyna Grzegorzek z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Opowiedziała o tym, czym są wody lecznicze, jakie właściwości chemiczne powinna posiadać woda, aby została uznana za leczniczą, a także na czym polega pozytywny wpływ wód leczniczych na organizm człowieka. 

Wspomniane wody pomagają zachować zdrowie układu pokarmowego, utrzymać prawidłową pracę układu moczowego, wspierają pracę układu krwionośnego, wspomagają regulację gospodarki wodno-elektrolitowej, pomagają także w zachowaniu zdrowia i równowagi psychicznej. Istotne jest to, aby wiedzieć i pamiętać, że wody lecznicze nie służą do tego, aby gasić pragnienie. Ich picie może wpłynąć na równowagę kwasowo-zasadową organizmu, dlatego warto sięgnąć po nie dopiero po konsultacji z lekarzem. 

Prelegentka scharakteryzowała rodzaje wód leczniczych, spośród których wyodrębnić można szczawy, cieplice, wody żelaziste, solanki, wody radioaktywne, wody gorzkie czy siarczkowe. Omówiła regulacje prawne dotyczące wód leczniczych i funkcjonowania uzdrowisk. Zaprezentowała lokalizację złóż i obszary koncentracji podstawowych zasobów mineralnych w województwie dolnośląskim. Omówiła też różnice pomiędzy wodami mineralnymi, źródlanymi oraz stołowymi. 

Ciąg dalszy sieciowania

Kolejne konferencje w ramach operacji  „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim” zostały zaplanowane na 17 października w powiecie świdnickim oraz 31 października w powiecie lubińskim. 

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych tematyką racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Magdalena Kuryś DODR