SIR - Innowacyjne rozwiązania w dolnośląskim rolnictwie

Targ Ziemi i zjedz z nami śniadanie

Pochodząca z Chełmska Śląskiego „Bomba Apostołów”, czy „Świdnicki kąsek”, to nazwy pierników wytwarzanych na Śląsku jeszcze w średniowieczu. To właśnie stąd, a nie z Torunia pochodzą pierwsze wzmianki o polskich tradycjach piernikarskich, dotyczące Świdnicy i datowane na 1293 rok.

Niestety po ponad sześciu wiekach, w 1945 roku dolnośląska tradycja wypiekania pierników zanikła. Zo­stały jednak stare receptury, które umożliwiają dziś odtwarzanie daw­nych smaków.

Właśnie takie pierniki karkonoskie z Fryborskiej Manufaktury Mio­downiczej znajdziemy wśród wielu innych dolnośląskich pereł na Targu­Ziemi124, organizowanym w Bzo­wej Ostoi w Kraskowie. Właścicielką ekologicznego gospodarstwa przy­pałacowego jest Izabela Gamperl, która wspólnie z Joanną Maślukie­wicz ‒ właścicielką gospodarstwa koziego Kozłonoga w Klecinie utwo­rzyły Kooperatywę124. Obie panie połączyły wspólne zainteresowania, zamiłowanie do dobrego jedze­nia, a przede wszystkim chęć życia w zgodzie z naturą.

Umiłowanie prostych smaków

Ideą powstania Kooperatywy124 była chęć podzielenia się z innymi własnymi obserwacjami i doświad­czeniami, zamiłowaniem do praw­dziwego jedzenia, prostych nieprze­tworzonych smaków oraz życia bli­sko i w zgodzie z naturą.

Zamiłowanie do tego, co natural­ne i tradycyjne, pasja i chęć eduka­cji, zaowocowały wieloma wspólnie realizowanymi projektami. Oprócz tego, że każda prowadzi indywidu­alne gospodarstwo rolne, właścicielki Kooperatywy124 zajmują się wytwa­rzaniem serów czy wypiekiem chleba, które szybko zyskały uznanie konsu­mentów.

Zaproszenie do współpracy, czyli Targ Ziemi

Chcąc promować dostępną w sąsiedz­twie lokalną żywność wysokiej jakości, postanowiły zaprosić do współpracy innych producentów produktów re­gionalnych, tradycyjnych, rękodziel­niczych czy ekologicznych, wytwarza­jących w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

W zabytkowych obiektach gospodar­czych, położonych na terenie Bzowej Ostoi, powstały boksy dla wystaw­ców. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się tu Targ Ziemi.

Licznie odwiedzający to miejsce mieszkańcy Dolnego Śląska mogą zaopatrzyć się w chleby wypieka­ne na zakwasie, tradycyjne wędliny, miody z okolicznych pasiek, sery z mleka krowiego i koziego, przetwo­ry owocowe i warzywne, ekologiczne kosmetyki, a nawet ręcznie wykony­waną biżuterię czy lnianą odzież. Cy­kliczność Targu i szeroka oferta pro­duktów sprawiła, że z każdym kolej­nym miesiącem klientów przybywa.

Skuteczny jak poczta pantoflowa

Podczas pierwszej edycji, która odby­ła się w maju, organizatorki obawia­ły się o frekwencję. Jak się okazało, niepotrzebnie. Poczta pantoflowa i informacje zamieszczone na por­talu społecznościowym okazały się skuteczne. Spóźnialskich, którzy nie zdążą przyjechać na niedzielny Targ, właścicielki zapraszają do sklepu otwartego na terenie Bzowej Ostoi, gdzie w każdą sobotę (oprócz soboty poprzedzającej Targ Ziemi), między godziną dwunastą a szesnastą, orga­nizują cotygodniowe zdrowe zakupy po sąsiedzku.

Handel, dobrostan, edukacja

Działalność Kooperatywy124 to nie tylko wspieranie i umożliwianie rol­nikom sprzedaży płodów rolnych poprzez cyklicznie organizowany Targ Ziemi i sklep gospodarczy. To nieustanne poszukiwanie nowych, certyfikowanych ekologicznie, bądź pracujących naturalnymi metodami gospodarstw hodujących zwierzęta z poszanowaniem ich dobrostanu, uprawiających warzywa bez środków ochrony roślin, pielęgnujących sta­re odmiany. To również działalność edukacyjna, polegająca na współ­pracy z przedszkolami, szkołami ośrodkami uniwersyteckimi, organi­zowanie tematycznych warsztatów towarzyszących Targowi Ziemi. To przede wszystkim codzienna praca w gospodarstwach.

Zjedz z nami śniadanie

Zarówno pani Izabela, jak i pani Małgorzata, doskonale zdają sobie sprawę z siły konsumenckiej świa­domości. Dzięki świadomym ku­pującym, rację bytu mają mniejsze gospodarstwa wytwarzające żywność wysokiej jakości na niewielką skalę.

Stąd pomysł na prowadzenie eduka­cji w gospodarstwach. Podczas zajęć, dzieci poznają zwierzęta gospodar­skie, uczą się, jak tradycyjnie wypie­kać chleb czy pokolorować drewnia­ne kózki. Niezwykle popularne są dni otwarte, podczas których można podejrzeć codzienną pracę gospodar­stwa.

Dzięki przekazywaniu wartości i wie­dzy na temat tradycyjnych zawodów, zdrowej, naturalnej żywności, kolej­ne pokolenia mogą poznać i docenić siłę regionalnego dziedzictwa. Wła­ścicielki nie ustają w poszukiwaniu nowych pomysłów na wykorzystanie potencjału drzemiącego w gospodar­stwach, dlatego postanowiły zreali­zować najnowszy projekt Koopera­tywy124 ‒ „Zjedz z nami śniadanie”. Klienci odwiedzający sklep w Bzowej Ostoi będą mogli zaplanować piknik połączony z degustacją regionalnych produktów na łonie natury.

Kooperatywa124
TargZiemi124
Izabela Gamperl, tel. 530 991 353
Joanna Maślukiewicz, tel. 504 593 556
e-mail: targziemi124@gmail.com
facebook.com/targziemi124

Izabela Michniewicz DODR