Wyjazd szkoleniowy - króliki rasy popielniańskiej białej

We wtorek 19 marca odbył się pierwszy z wyjazdów szkoleniowych na temat królików (rasy popielniańskiej białej), do obiektu demonstracyjnego w gospodarstwie Tomasza Kupaja w Kęszycach, w województwie wielkopolskim.

Jest to gospodarstwo ekologiczne specjalizujące się w hodowli ras rodzimych wspomnianych królików popielniańskich białych oraz owiec wielkopolskich i świń złotnickich pstrych. Ponadto, uprawiane są tu zboża, ziemniaki i trawy, przeznaczane na pasze dla hodowanych zwierząt. W 2016 roku uruchomiono także ubojnię drobiu i królików, natomiast od 2019 roku w gospodarstwie funkcjonuje zagroda edukacyjna „Zagroda białego króliczka”.

Uczestnikami spotkania, zorganizowanego przez DODR, byli rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, a także wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli opiekunowie naukowi demonstracji przeprowadzonych w ramach projektu prof.dr.hab. Paweł Bielański i prof. dr. hab. Dorota Kowalska z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach. 

Demonstracje składały się z części teoretycznej i praktycznej. 

W części teoretycznej, prof. Paweł Bielański omówił zasady chowu i hodowli królików rasy popielniańskiej białej, historii i ewolucji rasy, metodyki rozrodu, utrzymania i żywienia, a także nowatorskich rozwiązań w zakresie prokreacji oraz wyników doświadczeń. 

W części praktycznej, uczestnicy wyjazdu odwiedzili gospodarstwo z otwartymi, trawiastymi wybiegami dla królików. W miejscu posadowienia kwater króliczych prowadzący zwrócili uwagę na odpowiadające tej rasie warunki techniczne konstrukcji, posadowienia, przegrodzeń, wielkości powierzchni i uchylnych zadaszeń. Na przykładzie królików w różnych stadiach rozwoju, przedstawili etapy dojrzewania tych zwierząt, rozdzielania młodych od matek (w 42. dniu), grupowania samic, młodych i krycia. 

Gospodarz wraz z prowadzącymi udzielali rolnikom wyczerpujących odpowiedzi na pytania o chów królików w cyklu rocznym, w lokalnych warunkach klimatycznych, na terenie zamkniętym. 

Zgodnie z wzorcem oceny rasy popielniańskiej białej króliki te charakteryzują się:

  • białą okrywą włosową,
  • miotami o wielkości 7-8 królicząt,
  • dobrym tempem wzrostu – w wieku 90 dni uzyskują masę 2,7 kg, przy wydajności rzeźnej sięgającej do 60%,
  • wysokimi cechami adaptacyjnymi do niekorzystnych warunków środowiskowych, co jest szczególnie ważne w chowie przyzagrodowym.

Gospodarstwo Tomasza Kupaja uczestniczy w krajowym programie ras zachowawczych. Drugi wyjazd z cyklu został zaplanowany na 16 kwietnia

Demonstracja jest organizowana w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana jest w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.