Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 08.08.2014

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa lipca charakteryzowała się wysokimi temperaturami, w nocy temperatury oscylowały między 12-20oC, w dzień dochodziły do 35oC. Opady deszczu wystąpiły dopiero w trzeciej dekadzie lipca. W rejonie Dzierżoniowa w tym okresie było 8 dni deszczowych ‒ spadło ponad 100 mm deszczu. W rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów wynosiła 87 mm. W niektórych powiatach ‒ dzierżoniowskim, chojnowskim, jaworskim, złotoryjskim, polkowickim, strzelińskim, lubańskim i wołowskim wystąpiły opady gradu. Obfite opady deszczu wymywały uprawy, były także przyczyną ich wylegania. Opady wstrzymały prace żniwne i pogorszyły parametry jakościowe zbóż.

Stan upraw

 • Zboża

Zboża znajdują się w fazie dojrzałości pełnej. Zbiór zbóż na terenie województwa jest zaawansowany w ponad 50%. Najbardziej zaawansowane są prace w rejonie wrocławskim. Dobiega końca zbiór ozimin (zakończono zbiór jęczmienia ozimego), trwają zbiory zbóż jarych. Opady deszczu znacznie pogorszyły stan upraw, część plantacji wyległa. W niektórych rejonach występuje porażenie chorobami grzybowymi, miejscami występuje fuzarioza kłosów, septoriozy oraz brunatna plamistość. W rejonie Ząbkowic w uprawach jęczmienia występują porażenie pasiastością siatkową oraz rynchosporiozą. Stan porażenia przez szkodniki mały, w lipcu występowała w niewielkich ilościach mszyca i skrzypionka. Wiele plantacji zachwaszczonych miotłą zbożową, spowodowane głównie niedostosowaniem terminu zabiegu ochrony chemicznej do fazy rozwojowej chwastów.

 • Zbiory rzepaku są na ukończeniu, w polu pozostało od 2-5% upraw w zależności od rejonu. Trwają prace przygotowujące do siewów pod przyszłoroczny zbiór.
 • Rośliny okopowe

Większość plantacji buraków cukrowych jest w dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie intensywnego wzrostu korzeni. Dobre nawodnienie plantacji rokuje dobre plony. Pojedyncze plantacje z objawami chwościka i brunatnej plamistości liści. Miejscami występuje pchełka brunatna i mszyca buraczana. Zachwaszczenie upraw buraków niskie.

Ziemniaki wczesne w trakcie zbiorów. Ziemniaki odmian średniopóźnych w fazie końcowej wegetacji. Wysokie temperatury spowodowały zasychanie odmian konsumpcyjnych. Pojawiły się oznaki porażenia ziemniaków przez alternariozę i zarazę ziemniaczaną. Występują ogniska stonki ziemniaczanej. Plantacje lekko zachwaszczone szczególnie te słabo lub wcale niechronione.

 • Rośliny sadownicze

Trwają zbiory śliw, brzoskwiń i malin. Wsadach jabłoniowych trwają zbiory letnich odmian. Owoce dobrej jakości, plony zadowalające. Występujące choroby: mączniak prawdziwy na jabłoniach i kędzierzawość liści brzoskwini. Stan porażenia przez szkodniki średni, zauważamy nalot mszyc na drzewach owocowych.

Sytuacja na rynkach skupu

Skupowane zboże często nie osiąga wymaganych parametrów glutenu, jęczmienie browarne wykazują słabsze wyrównanie i gęstość ziarna. Dlatego rolnicy nie osiągają zadowalających cen skupu i tak znacznie niższych niż rok temu. Lepszą jakość ma zboże zebrane przed deszczami. Obecnie zbierane wykazuje oznaki porośnięcia, co niekorzystnie wpływa na cenę i jakość. Zboże na dzień dzisiejszy w większości punktów skupu odbierane jest na bieżąco. Duża podaż zbóż spowodowana dobrymi plonami powoduje powstawanie kolejek przed punktami odbioru. Są to jednak sytuacje chwilowe, po systematycznym opróżnieniu magazynów przez firmy skupujące zboże jest nadal skupowane.

Ceny skupu wykazują tendencję spadkową w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 64,15 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 71,90 zł/dt – spadek o 10%). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 57,84 zł/dt (miesiąc temu było to 69,33 zł/dt – spadek o 16%). Średnia cena jęczmienia paszowego spadła o 12% i wynosi 51,26 zł/dt.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się od ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego także nie uległa zmianie i wynosi średnio 6,58 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg, jednak najczęściej rolnicy dostają 7,00 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie i kształtują się w przedziale od 4,00-5,50 zł/kg, średnio 4,85 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,95 zł/l do maksymalnie 1,59 zł/l (bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych nie uległa zmianie i wynosi 2,05 zł/l, najczęściej uzyskiwaną ceną jest 2,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ceny nawozów są stabilne. Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 152,27 zł/dt, (bez zmian),
 • polifoska 8 – 193,80 zł/dt , (bez zmian),
 • saletra amonowa 34% – 135,17 zł/dt, (spadek ceny o 5%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

W 14 gminach województwa dolnośląskiego pracują komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. To gminy znajdujące się na obszarach dotkniętych klęskami powodzi, przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego i huraganu.

Rozpoczęły działalność Zespoły Ekspertów, które bezpłatnie pomagają rolnikom i innym beneficjentom, składających wyjaśnienia do wniosków o przyznanie pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o wnioski na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wsparcia na tworzenie rynku owoców i warzyw.

Wsparcie Zespołów obejmować będzie świadczenie pomocy wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie:

 • prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,
 • prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,
 • wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,
 • przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,
 • przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,
 • spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR

Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu