Zasady kształcenia zawodowego rolników

Każdy młody rolnik, który chce ubiegać się o dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach „Premii dla młodych rolników”, musi spełniać określone kryteria w zakresie posiadanego wykształcenia.

O pomoc mogą ubiegać się także rolnicy, którzy w momencie składa­nia wniosku nie posiadają odpowied­niego wykształcenia – mają wtedy obowiązek uzupełnienia go w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decy­zji o przyznaniu pomocy.

W tym artykule podpowiadamy, ja­kie wykształcenie stanowi odpowied­nie kwalifikacje zawodowe oraz co można zrobić, aby uzyskać właściwe kompetencje.

Kwalifikacje zawodowe

Za odpowiednie kwalifikacje zawo­dowe uznawane są:

 • wyższe wykształcenie rol­nicze – pierwszego i drugie­go stopnia lub jednolite stu­dia magisterskie na kierun­kach: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria (w przypadku, gdy w gospodarstwie są prowa­dzone chów lub hodowla zwie­rząt), technika rolnicza i leśna, zootechnika, architektura krajo­brazu, rybactwo,
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze – pierwszego i drugie­go stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunkach dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmują tre­ści związane z działalnością wy­twórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrod­niczej sadowniczej i rybnej, w wymiarze łącznym co naj­mniej 120 godzin,
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze oraz 3-letni staż pracy w rolnictwie,
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe o profilu związa­nym z rolnictwem, których pro­gram obejmuje co najmniej jed­no z następujących zagadnień:
 1. ekonomika rolnictwa,
 2. organizacja lub technologia produkcji rolniczej,
 3. marketing artykułów rolnych,
 4. rachunkowość rolnicza,
 5. agrobiznes,
 • wykształcenie średnie rolnicze lub średnie branżowe rolnicze (ukończone technikum o pro­filu: rolnik, ogrodnik, architekt krajobrazu, hodowca drobiu, ho­dowca koni, pszczelarz, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii – w przypadku, gdy w gospodarstwie są prowadzo­ne chów lub hodowla zwierząt, technik ekonomista, towaro­znawca o specjalności surowce rolne, technik agrobiznesu, me­chanizacji rolnictwa, melioracji wodnych, inżynierii środowiska, turystyki wiejskiej),
 • wykształcenie zasadnicze za­wodowe rolnicze lub zasadni­cze branżowe rolnicze (rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rybak śródlądowy, mechanik maszyn rolniczych, rolnik mechanizator),
 • średnie, inne niż rolnicze oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,
 • tytuł kwalifikacyjny, tytuł za­wodowy lub tytuł mistrza w za­wodzie przydatnym do prowa­dzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze oraz co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Staż pracy w rolnictwie

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres liczony do dnia złożenia wnio­sku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

 • podlegał ubezpieczeniu społecz­nemu rolników,
 • prowadził działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o ob­szarze nie mniejszym niż 1 ha, stanowiącym jego własność, przedmiot użytkowania wieczy­stego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy,
 • był zatrudniony w gospodar­stwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdziel­czej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej,
 • wykonywał pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej.

 

Trzy lata na uzupełnienie

Osoby, które w dniu składania wnio­sku o przyznanie pomocy nie będą posiadały wymaganego wykształce­nia, mają trzy lata na jego uzupełnie­nie. Czas jest liczony od otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia.

Pamiętajmy, że ten termin nie może być wydłużony. Jeżeli rolnik nie uzu­pełni wykształcenia, będzie musiał zwrócić otrzymaną pomoc finansową wraz z odsetkami.

 

Studia podyplomowe

Studia AGRO UNIA są skierowane do absolwentów posiadających dy­plom ukończenia studiów wyższych (studia I stopnia, studia II stopnia, studia magisterskie jednolite, licen­cjat). W myśl rozporządzenia Mini­stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwali­fikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolni­czą ukończenie studiów podyplomo­wych daje możliwość uzyskania kwa­lifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom, które mają wy­kształcenie wyższe inne niż rolnicze.

Czas trwania: dwa semestry – paź­dziernik 2021 – czerwiec 2022. Zaję­cia są realizowane w soboty i niedziele.

Osoba do kontaktu: Iwona Sa­wicka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotech­nologii i Nauk o Żywności, Sekre­tariat Studiów Podyplomowych AGRO-UNIA, ul. C. K. Norwida 27, pawilon A-5, pokój 11, 50-375 Wrocław, e-mail: agrounia@upwr.edu.pl, tel. 71 320 51 50, 607 850 922, tel./fax 71 320 52 14

Kurs zamiast szkoły

Branżowe szkoły rolnicze oferują inną formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Osoby z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodo­wym innym niż rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnie oraz wyższe inne niż rolnicze) mogą ukończyć kwali­fikacyjny kurs zawodowy. Po zdaniu egzaminu uzyskują dyplom potwier­dzający kwalifikacje.

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
Ludów Polski 16,
57-100 Strzelin,
tel. 71 392 03 73

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w za­wodzie:

 • technik rolnik kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produk­cji rolniczej,
 • technik rolnik kwalifikacja ROL.10 – organizacja i nadzo­rowanie produkcji rolniczej.

Oferowane przez szkołę kursy są bezpłatne i są realizowane w formie zaocznej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie,
Mokrzeszów 111,
58-160 Świebodzice,
tel. 74 850 87 36, 850 87 96

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w za­wodzie:

 • rolnik kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej,
 • technik agrobiznesu kwali­fikacja ROL.05 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Oba oferowane kursy są bezpłatne. Kształcenie odbywa się w trybie za­ocznym, w formie stacjonarnej i zdalnej – dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, trwa dwa semestry i zamyka się w ciągu jednego roku szkolnego. W ramach kursu ROL.04 realizowany jest ponadto kurs nauki jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą, po którego ukończeniu można uzyskać prawo jazdy kat. T.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie,
57-441 Bożków 89 A,
tel. 74 871 42 75,
sekretariat tel. 515 152 709,
fax. 74 871 42 52

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:

 • technik rolnik kwalifikacja ROL.04 –prowadzenie produkcji rolniczej
 • technik turystyki na obszarach wiejskich kwalifikacja HGT.09 – prowadzenie działalności na obszarach wiejskich

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej,
59-305 Rudna,
ul. Kolejowa 5,tel.
76 849 73 10,
e-mail: zszrudna@wp.pl

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:

 • rolnik kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej

Kurs jest bezpłatny. Po jego ukończeniu słuchacz otrzymuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rol­niczej. Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolni­czych umożliwia m.in. nabywanie ziemi, otworzenie gospo­darstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnia­nie wykształcenia wymaganego w programie Młody Rolnik.

Ukończenie kursu umożliwia również przystąpienie do egza­minu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzyma świa­dectwo.

Kurs jest prowadzony w systemie zaocznym – zjazdy są orga­nizowane 2 razy w miesiącu (piątek, sobota).

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej
Rakowice Wielkie,
59-600 Lwówek Śląski,
tel. 75 782 43 63 782 44 95

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w miarę potrzeb w zawodzie:

 • rolnik kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
56-100 Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27,
tel. 71 389 26 69, 389 35 44, 389 53 30

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:

 • rolnik kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej (3 semestry)

 

Magdalena Kuryś, DODR