Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie karkonoskim”

W dniach 3-4 października 2022 r. w Bystrzycy Górnej w odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie karkonoskim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie karkonoskim, eksperci z dziedziny hydrologii, przedstawiciele lokalnych samorządów, Lasów Państwowych, doradztwa rolniczego, a także rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, podczas których dr inż. Marcin Wdowikowski z Politechniki Wrocławskiej wraz z profesorem Andrzejem Żyromskim przedstawili zasady retencji wodnej, podstawowe pojęcia meteorologiczne, metody i typy pomiarów oraz rodzaje urządzeń wykorzystywanych w stacjach meteorologicznych i hydrologicznych. Uczestnicy brali udział w określaniu dni deszczowych oraz długości i rodzajów posuchy na podstawie pomiarów opadów. W terenie przedstawiono jedną z metod badania dna rzeki i określania przepływu wody w korycie oraz sposoby interpretacji wyników.

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu studyjnego odwiedzili teren Nadleśnictwa Świdnica. Mariusz Wojciechowski, Zastępca Nadleśniczego, przedstawił uczestnikom przykłady rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych urządzeń małej retencji na terenie wybranych leśnictw. Omówił wpływ instalacji na ekosystem i krajobraz. Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego był przykład retencji w skali makro – zapora wodna na Bystrzycy. 


Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR