Konferencja - Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego

Problematyce i rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce poświęcona była konferencja Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego, która odbyła się 16 grudnia w DODR, we Wrocławiu. Wzięli w niej udział rolnicy, przetwórcy ekologiczni, doradcy, przedstawiciele nauki oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska. Konferencję otworzył Dyrektor DODR we Wrocławiu Marek Tarnacki, który wskazał jak ważny jest ekologiczny system produkcji żywności i działania realizowane w tym zakresie. 

Prelegentami byli Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego MRiRW Bartosz Pytlak, dr hab. Jarosław Stalenga profesor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz specjaliści z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu – Barbara Sazońska i Marek Krysztoforski. Wykładowcy omówili działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, wyzwaniach, którym musi sprostać ten typ produkcji rolniczej, a także wsparcie rolnictwa ekologicznego, jakie oferuje krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz o ekoschematy – praktyki korzystne dla środowiska i klimatu. 

Uprawy ekologiczne w Polsce zajmują obecnie 3% powierzchni użytków rolnych. Cel to jej zwiększenie w kolejnych latach. Na konferencji zostały przedstawione scenariusze rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce do 2030 roku. Wykłady były wstępem do dyskusji na temat możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz związanych z tym problemów. 

Europejski Zielony Ład stawia rolnictwu duże wyzwania. Przewiduje on rozwój prośrodowiskowych systemów prowadzenia produkcji rolniczej, w tym znaczący rozwój rolnictwa ekologicznego. Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego to tytuł operacji realizowanej w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, w ramach której odbyły się dwa spotkania Zespołu Tematycznego, wyjazd studyjny – warsztaty serowarskie oraz konferencja. 

Celem operacji jest zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu rozpoczynania produkcji ekologicznej oraz jej prowadzenia, przetwórstwa, organizacji gospodarstwa ekologicznego i sprzedaży wytworzonych produktów, a także zasad prowadzenia produkcji rolnej, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa w tym zakresie. Nie mniej ważne jest zachęcanie uczestników do współpracy i tworze¬nia grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego, realizu¬jących innowacyjne projekty związa¬ne z rolnictwem ekologicznym na Dolnym Śląsku.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Urszula Bogusiewicz DODR