SOL w sektorze mleczarskim - przegląd działań wdrażających system do praktyki w latach 2016 i 2017

Poszerzanie i doskonalenie zakresu działań – związanych z OWUB, ale i ogromnie powiększających zasób informacji o gospodarstwach mleczarskich populacji aktywnej – jest praktyką stale obecną w branży mlecznej od początku 10-lecia. Uzbraja to zarządzających gospodarstwami w coraz to nowe narzędzia pracy – tworząc kolejne możliwości obniżki kosztu jednostkowego surowca do przemysłu. Jest to szczególnie istotne z uwagi na kilka następujących okoliczności:

a/ decydujący wpływ surowca z populacji aktywnej na zasoby, możliwości oraz dochody polskiego sektora mleka,

b/ widoczny wzrost ww. możliwości – po zaprzestaniu limitowania produkcji mleka – w rosnącym stopniu związany z rolą konsumenta zagranicznego, zwłaszcza z krajów EŚW i szybko rozwijających się krajów pozaeuropejskich,

c/ sprzyjającej sytuacji na światowym rynku mleka i jego przetworów – od ponad trzech kwartałów.

Przy ww. okolicznościach – wykorzystanie wszelkich, nowych narzędzi pracy przez zarządzających – zwiększa szansę poprawy pozycji konkurencyjnej naszego sektora mleka. Jednym z narzędzi doby informacji jest właśnie system SOL.

CECHY SYSTEMU ISTOTNE W ZARZĄDZANIU GOSPODARSTWEM MLECZARSKIM

Po pierwsze SOL daje obraz stada mlecznego – bieżący i uwzględniający grupy technologiczne, jak i produkcyjne (w obrębie stada podstawowego). Można również uzyskać obraz częściowy, z jasnym określeniem kryterium wyodrębnienia. Po drugie – informacja może być generowana tabelarycznie, ale również graficznie; uwzględniając parametr analizowany (w stadzie czy też grupie zwierząt) – przykładowo LKS. Wreszcie, po trzecie – formą przekazu informacji o stadzie może być kalendarz – rozumiany jako przypomnienie zbliżających się zdarzeń; istotnych z punktu widzenia organizacji produkcji i rozrodu. W uzupełnieniu trzeba wspomnieć o możliwości zapisu stanu kondycji. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania bazowej części programu, której kluczową cechą są informacje zasadnicze w organizacji rozrodu/produkcji – widzianej jako kompleks działań powiązanych z żywieniem i kondycją krów mlecznych, w różnych fazach cyklu produkcyjnego.

Co też ważne – autorzy programu podkreślają jego modułowość; czego dowodem ma być – wyżej charakteryzowana – część bazowa i pierwszy moduł dodatkowy: zdrowie. Zaakcentować też trzeba stałą, planowaną rozbudowę systemu SOL – rozumianą dwojako; jako tworzenie:

1/ kolejnych modułów dodatkowych – ze szczególną rolą ich wpływu na możliwość obniżki kosztu jednostkowego surowca dla przemysłu,

2/ nowych funkcji w części bazowej – poprawiających spoistość systemu.

SOL W PRAKTYCE LAT 2016-2017

Rok 2016 kojarzymy z etapem pilotażowym dla systemu SOL. Co to oznacza? – Przekazanie do kilkunastu gospodarstw mleczarskich (w różnych regionach Polski) pierwotnej wersji systemu; dla pierwszej grupy – czyli użytkowników-pionierów SOL-u. Dzięki takiemu rozwiązaniu – system (w roku ubiegłym) modyfikowano i rozwijano – z doprowadzaniem go do stanu gotowości do drugiego etapu prac, poprzedzających jego masowe zastosowanie.

Ww., drugi etap – to wdrożenie pilotażowe, które miało miejsce w okresie od maja do lipca 2017 – obejmując swym zasięgiem blisko 200 gospodarstw mleczarskich; zgłaszających chęć uczestnictwa w mechanizmie. Zarządzający ww. gospodarstwami mleczarskimi otrzymali pomoc techniczną – na okres wdrożenia pilotażowego. To z kolei ułatwiło próby zastosowań systemu, konsultacje – na linii użytkownik/autor, a wreszcie – poprawki i szlif systemu SOL. Tak przynajmniej w teorii powinno to wyglądać.

W okresie jesiennym – choć podsumowania etapu wdrożenia pilotażowego jeszcze nie znamy – ma nastąpić etap trzeci: wdrożenie masowe – ogólnokrajowe – szacowane na tysiące użytkowników.