Rola przedstawicielstwa KRDIG na Azję w umacnianiu pozycji polskiego sektora mięsa na rynku światowym

Z 1,17-1,18mld USD dochodu bilansowego branży mięsnej na światowym rynku, w I półroczu 2016 – znaczna część (0,53-0,54mld USD) wiąże się z sektorem brojlerów kurzych; a więc porównywalna już z dochodami bilansowymi sektora wołowiny. Znaczne uzupełnienie ww. cyfry – to 0,20-0,21mld USD z sektora mięsa indyczego. Dopełnia obraz – choć to spore uproszczenie, uwzględniające mały wpływ na całość innych składowych branży mięsnej – ujemny wynik sektora wieprzowiny; bardzo mocno obciążający cały wynik branży mięsnej na światowym rynku. Z racji bardzo szybkiego – i to już trzeci rok z rzędu – tempa wzrostu polskiego sektora mięsa, które zapewne utrzyma się w roku następnym (sprzyjające oddziaływania rynku paszowego sezonu 2016/17 i przede wszystkim bardzo mocna pozycja konkurencyjna obydwu ww. branż drobiarskich) – Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza powołała, z dniem 23 września 2016 roku, swoje nowe przedstawicielstwo na Azję w Szanghaju. Jej praca winna zazębiać się w przyszłości z oddziaływaniem trzech pierwszych Polish Trade Office na kontynencie – lokalizowanych obecnie w Teheranie, Ho Chi Minh i Singapurze.

STAN DOCHODÓW SEKTORÓW BROJLERÓW KURZYCH I MIĘSA INDYCZEGO W AZJI

Biorąc pod uwagę wpływ integracji europejskiej i szczególnie mocną pozycję obu branż na rynkach UE – można uznać udział rynków azjatyckich w dochodach za dosyć wysoki; wprawdzie daleki od zadawalającego, ale nie taki mały: 6,81% w strukturze dochodu bilansowego sektora brojlerów kurzych i 2,69% – mięsa indyczego. W dochodach kluczową rolę – z udziałem na poziomie blisko 80% – odgrywa obecnie na rynkach azjatyckich grupa towarowa mięso cięte, mrożone brojlerów kurzych; przeszło 6-krotnie większą na tle mięsa ciętego, mrożonego indyków i też 13-14-krotnie większą wobec żywca do 185g kurzego.

Ostatnio bardzo wiele mówi się o rosnących dochodach na rynku chińskim; szacunki efektów tej współpracy mówią nawet o 15-20-krotnym wzroście dochodu naszych obu ww. polskich branż drobiarskich z rynku chińskiego – w stosunkowo krótkim czasie. Tym ważniejsze jest nie stracić z pola widzenia/oddziaływania innych rynków azjatyckich (szerzej w następnym akapicie).

NAJWAŻNIEJSZE RYNKI AZJATYCKIE DLA SEKTORA BROJLERÓW KURZYCH

Ogólnie można powiedzieć, że są dość liczne – jednak dywersyfikacja winna postępować. Temu też winny m.in. służyć nowe polskie biura handlowe – z zasięgiem kontynentalnym, choć z elementami regionalnych oddziaływań na linii polski przetwórca/azjatycki konsument i importer. Nie powinno to w żaden sposób wpływać na zasadniczy kierunek: wzrost dochodów obu branż z azjatyckich rynków. Struktura dochodów sektora brojlerów kurzych wygląda po I półroczu 2016 jak w tabeli – z założeniem wyłączenia Hongkongu, z ogromnym udziałem (41,67%) – w związku ze specyficzną pozycją reeksporterską na światowym rynku (nie tylko tych produktów).

PRODUKTY POLSKIEGO SEKTORA MIĘSA INDYCZEGO NA RYNKACH AZJATYCKICH

Daje się zauważyć ich niewielką obecność na azjatyckich rynkach – blisko 3 razy mniejszą, wobec sektora brojlerów kurzych; z uwzględnieniem struktury dochodu z rynku światowego. Koncentruje na kilku rynkach – z kluczową rolą ChRL i Hongkongu, a ważną uzupełniającą – Japonii i Libanu. Niewątpliwie korzystnym jest tu skoncentrowanie się eksportu na grupach wysoko przetworzonych produktów. Niepokojąca jest dywersyfikacja, czy raczej jej brak. Nie wszystko tłumaczy specyfika branży i różnice oczekiwań konsumenckich w różnych krajach azjatyckich

OBECNOŚĆ NA RYNKACH AZJATYCKICH ZWIĄZANA ZE WZROSTEM BRANŻ

Od tego rozpoczyna się sprawa powołania do życia przedstawicielstwa KRD-IG w Szanghaju. Tym też winna się kończyć: obecne uwarunkowania rynkowe sprzyjają wzrostowi obu drobiarskich ogniw polskiego sektora mięsa. Po uzupełnieniu branży mięsnej o wyjątkowe możliwości sektora wołowiny (nawet z ograniczeniem jego rozmiarami) – powstają w obecnych warunkach doskonałe warunki dużego wzrostu dochodów bilansowych polskiego sektora mięsnego na rynku światowym. Ich wykorzystaniu ma pomagać otwierana właśnie placówka; przy czym tak producenci żywca, jak i przetwórcy powinni być świadomi i docenić nowe możliwości wzrostu/rozwoju obu branż.

 

Zakres i specyfikę tej placówki zestawimy w punktach:

1/ misja w konwencji: ChRL-Azja-inne branże,

2/ dochody w układzie rozwojowym: eksport-inne formy obecności na rynkach azjatyckich,

3/ rozwój w kierunku: know how branżowe i w szerszym wymiarze gospodarczym,

4/ rozwój w kierunku: systematyzacja wiedzy o rynkach azjatyckich i profity z tego tytułu.

 

Ad 1/ Przy punktach wyjścia: od największego rynku z jednej strony, reeksportera – z drugiej, jak również kilkunastu rynkach o znaczącym udziale w strukturze dochodów branżowych – ku innym rynkom azjatyckim, a następnie – ku innym konkurencyjnym sektorom polskiej gospodarki.

Ad 2/ Na możliwość przejścia od eksportu do BIZ-ów w sektorze brojlerów kurzych wskazywałaby pośrednio m.in. rosnąca rola grupy towarowej 010511 na kilku dużych rynkach – w tym zwłaszcza indyjskim, koreańskim, tajskim, jordańskim czy Sri Lanki.

Ad 3/ Jako pochodna systematycznej obecności na szerszej grupie rozwijających się azjatyckich rynków – z przełożeniem wiedzy o rynkach: z branży na branżę.

Ad 4/ Jako pośredni efekt wiedzy o rynkach najbardziej przyszłościowych dla polskiej gospodarki.