Realizacja operacji Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jako Beneficjent Poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przystąpił do realizacji operacji „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”. 

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 620 osób z województwa dolnośląskiego.
Zakres tematyczny realizowanych szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

•    Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych,
•    Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska,
•    Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie,
•    Zasady integrowanej ochrony roślin,
•    Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych,•    Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020”,
•    Działania wdrażane w ramach PROW 2014-2020, przyczyniające się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

Szkolenia będą realizowane na terenie wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. 

Pierwsze szkolenie dla 20 osób zostanie przeprowadzone we Wrocławiu, 30 września 2022 r. w WenderEDU Business Center, przy ul. św. Józefa 1/3.

Uczestnikami szkoleń mogą być rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, wyżywienie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

Karty zgłoszenia (skan) należy przesyłać do 26 września mailem na adres: 

Alicja Kubisz: alicja.kubisz@dodr.pl, tel. 71 339 80 21 wew. 219, 
Maksymilian Żaba: maksymilian.zaba@dodr.pl, tel. 71 339 80 21 wew. 181

lub pocztą na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław