Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 13.03.2017

Warunki agrometeorologiczne

W ciągu ostatniego miesiąca pogoda zmieniła się na typowo wczesnowiosenną. Występowały przelotne opady śniegu i deszczu z porywami wiatru. Temperatury w dzień znacznie wzrosły, wynosiły od 5 oC do 16 oC. Temperatury w nocy wahały się między 0 oC, a 5 oC. Miejscami, głównie w rejonach podgórskich i górskich występowały przymrozki, temperatura spadała do -10 oC. Od 13 lutego do 13 marca w rejonie Dzierżoniowa wystąpiło 12 dni z opadami. Łącznie spadło 31 mm opadów deszczu, gradu i śniegu. Wysokie temperatury, dłuższy dzień i wzrost nasłonecznienia spowodowały rozmarznięcie gleby, co wykorzystują rolnicy do wykonywania wiosennych prac polowych.

Stan upraw ozimych

Na Dolnym Śląsku ruszyła już wegetacja, tylko pola położone w rejonach górskich są jeszcze częściowo pokryte śniegiem. Większość plantacji wykazuje oznaki dobrego przezimowania, jednak część rzepaków, głównie z późnego siewu, będzie musiała zostać przeorana. Na niektórych plantacjach ozimin zaobserwowano niedobory pokarmowe i przebarwienia.

Rolnicy wysiewają wiosenne nawozy oraz przeprowadzają zabiegi chemiczne zwalczania chwastów, lecz opady deszczu i śniegu wstrzymywały prace polowe. Na większości pól zachwaszczenie jest niewielkie. Miejscami występują zastoiska wody, które powodują wymoknięcia upraw. W rejonach nizinnych, gdzie stan gleby na to pozwolił, rolnicy rozpoczęli zasiewy roślin jarych ‒ owsa, pszenicy i jęczmienia. Ruszył także proces podkiełkowywania sadzeniaków do wczesnego wysadzania pod włókninę. W rejonie Głogowa rozpoczęto sadzenie ziemniaków wczesnych pod folią.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosły o około 5-7%. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 4% w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 65,89 zł/dt, maksymalna cena to 73,00 zł/dt za 1 dt. W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 61,95 zł/dt pszenicy konsumpcyjnej, czyli o 6% mniej. Pszenica paszowa obecnie jest skupowana w średniej cenie 63,30 zł/dt (wzrost ceny o 5% w stosunku do lutego), w zeszłym roku średnia cena w tym okresie wynosiła 58,99 zł/dt (wzrost ceny o 7%). W marcu średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi 57,64 zł/dt - wzrost ceny o ok. 6% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o około 4% w stosunku do 2016 roku Cena kukurydzy na ziarno to 63,63 zł/dt (wzrost o 6% w ciągu miesiąca), podobnie jak rok temu, gdy w marcu 2016 r. płacono średnio 62,87zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku do ubiegłego miesiąca spadły o ok. 3%. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 6,95 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,02 zł/kg, podobnie jak ubiegłym roku.

Cena tuczników nie uległa zmianie, żywiec jest skupowany średnio po 4,69 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 5,20 zł/kg. Ceny są wyższe niż w marcu 2016 roku o 0,8 zł/kg, kiedy płacono średnio 3,89 zł/kg.

Ceny mleka bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Producenci otrzymują od podmiotów skupujących od 0,87 zł/l do maksymalnie 1,50zł/l. Przeciętna cena mleka płacona w marcu ubiegłego roku wynosiła 1,05 zł/l. Cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych nie zmieniła się i wynosi około 1,86 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Po wzroście cen nawozów w poprzednim miesiącu, ceny stabilizują się, lecz są niższe od cen z poprzedniego roku.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 140,62 zł/dt (wzrost o 1,5% w stosunku do ubiegłego miesiąca, bez zmian do ceny z marca roku 2016),
 • polifoska 8 – 157,27 zł/dt (cena bez zmian do ubiegłego miesiąca i spadek ceny o 14% w stosunku do 2016 r.),
 • saletra amonowa 34% – 115,93 zł/dt (cena bez zmian do ubiegłego miesiąca, ale spadek ceny o 10% w stosunku do marca 2016 r.).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny roślin jarych. Ceny kształtują się na poziomie ubiegłorocznych i wynoszą:

 • jęczmień jary 162,75 ‒ 194,25 zł/dt,
 • pszenica jara 173,25 – 200,00 zł/dt,
 • pszenżyto jare 162,75 – 185,00 zł/dt,
 • owies 164,85 – 189,00 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek. W roku 2017 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o :

 • Przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, czyli:
  1. jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej,
  2. płatności dla młodych rolników,
  3. płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
  4. płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
  5. płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
  6. płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych,
  7. płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
  8. płatności do powierzchni uprawy truskawek,
  9. płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
  10. płatności do powierzchni uprawy lnu,
  11. płatności do powierzchni uprawy chmielu,
  12. płatności do krów,
  13. płatności do bydła,
  14. płatności do owiec,
  15. płatności do kóz,
  16. płatności niezwiązanej do tytoniu;
 • Przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW);
 • Przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 • Przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020);
 • Przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 • Wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
 • Przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);
 • Przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną

Rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych. Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach ‒ najpierw 80 proc. premii, a kolejne 20 proc. po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji. Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy..

źródło: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska