Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 08.11.2013

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa października charakteryzowała się ładną słoneczną pogodą, temperatura w dzień wynosiła od 8 do nawet 20 oC. Dopiero początek listopada przyniósł ochłodzenie, nastąpił spadek temperatur do 5-10 oC w dzień. Lokalnie pojawiły się przymrozki do -3 oC. Przebieg pogody wpłynął korzystnie na wzrost i rozwój roślin.

W ostatnim miesiącu w rejonie Dzierżoniowa spadło około 23 mm opadów deszczu. Największy opad 3 listopada około 7 mm. Ogółem wystąpiło około 4 dni z opadami. Również w rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów atmosferycznych była poniżej średniej normy miesięcznej w rejonie i wynosiła 40 mm.

Stan upraw

  • Zboża i rzepak

Kończą się siewy pszenicy ozimej. Obsiano już ponad 98% powierzchni gruntów przeznaczonej pod tę uprawę. Zasiewy pozostałych ozimin, czyli jęczmienia, pszenżyta i żyta zostały zakończone. Powierzchnia zasianych zbóż ozimych nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku. Żyto ozime zostało zasiane na powierzchni o 7% mniejszej, natomiast o 1,5% więcej zasiano jęczmienia ozimego i prawie o 3% więcej pszenżyta ozimego. Areał zasianej pszenicy ozimej jest podobny jak rok temu. Zboża ozime zasiane w termin agrotechnicznym są w dobrej kondycji w fazie krzewienia. Jedynie pszenica znajduje się w różnych fazach wzrostu od 2-4 liści do krzewienia (w zależności od terminu siewu). Na plantacjach prowadzone są zabiegi zwalczania chwastów. Zakończono zbiór gryki. Trwają zbiory kukurydzy na ziarno ‒ zebrano już ponad 76% posianej kukurydzy, przy średnim plonie 78,23 dt z hektara.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, areał zasianego rzepaku ozimego zwiększył się o 2%. Plantacje rzepaku posiane w terminie znajdują się w fazie 8-11 liści. Pola posiane w późniejszym terminie ‒ w fazie 5-8 liści. Stan porażenia przez szkodniki i choroby jest niewielki. Nieliczne plantacje w powiecie legnickim zostały zaatakowane przez ślimaki. Stopień zachwaszczenia mały.

  • Rośliny okopowe

Trwa kampania buraczana. Znaczna część buraków została już odebrana od rolników przez cukrownie. Część wykopanych korzeni czeka w pryzmach na transport do cukrowni. Jednak nie wszystkie gospodarstwa zakończyły zbiór buraków cukrowych. Zaawansowanie zbioru ocenia się na ok. 85%, średni plon wynosi 493,16 dt/ha. Na niektórych plantacjach wystąpił chwościk buraczany. Plantacje w większości są wolne od chwastów lub występuje na nich niewielki stopień zachwaszczenia.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż prowadzony jest w punktach skupu na bieżąco. Rolnicy, którzy mają własne magazyny ograniczają sprzedaż zboża do minimum licząc na korzystniejszą cenę. Firmy skupujące mają wysokie wymagania, co do parametrów jakościowych pszenicy tj. 14% białka i gęstości 78 (przy niższych parametrach są potrącenia w cenie).

Ceny skupu pszenicy nieznacznie wzrosły w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 73,92 zł/dt i jest wyższa o 5% niż miesiąc wcześniej. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 65,41 zł/dt (wzrost ceny o 8%). Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 60,00-77,00 zł/dt, średnio możemy uzyskać 66,58 zł/dt (wzrost ceny o 5%).

Ceny skupu rzepaku utrzymują się na poziomie ubiegłego miesiąca, średnia cena to 145,63 zł/dt.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego utrzymują się na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Młode bydło opasowe sprzedawano w średniej cenie 6,85 zł/kg. Maksymalna cena skupu pozostaje bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca i wynosi 7,50 zł/kg. Ceny skupu żywca wieprzowego nie uległy większym zmianom. Ceny kształtują się w przedziale od 4,90-6,90 zł/kg. Średnie ceny mleka utrzymują się na podobnym poziomie, jak miesiąc wcześniej i wynoszą 1,12 zł/l. Producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,33 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 1,98 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. Duże gospodarstwa rolne zaopatrują się bezpośrednio u producentów lub u dużych hurtowników. Obserwujemy nieznaczny spadek cen nawozów stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 159,22 zł/dt (spadek o 1,9% ),
  • polifoska 8 – 209,86 zł/dt (spadek o 3,6%),
  • saletra amonowa 34% – 130,04 zł/dt (spadek o 3,2%).
     

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Rolnicy są zainteresowani inwestycjami i kredytami, szczególnie na zakup ziemi.

Trwa realizacja programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych, rolnicy zakupują głównie sprzęt rolniczy. Gospodarstwa otrzymują już płatności z tytułu ONW i płatności rolnośrodowiskowe, które wykorzystują na zakup środków do produkcji rolnej. Podobnie jak w ubiegłym roku, ARiMR nie doręcza rolnikom decyzji o przyznaniu dopłat ONW, jeżeli powierzchnia, do której zostanie przyznana płatność, jest zgodna z powierzchnią wskazaną przez rolnika w złożonym wiosną wniosku. Jeżeli rolnik zażąda wydania decyzji, otrzyma ją z Agencji.

Do 12 grudnia można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.

źródło: meldunki PZD

Teresa Czaja DODR we Wrocławiu