Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 15.11.2012

Warunki agrometeorologiczne

Pod koniec października nastąpiło załamanie pogody i niż przyniósł opady śniegu, które niekiedy były dość obfite. Temperatura utrzymywała się w granicy 00C. Taka pogoda z opadami śniegu utrzymała się dość krótko, początek listopada przywitał nas pogodą z silnymi wiatrami i niewielkimi opadami deszczu. Jednak aura szybko się zmieniła i w kolejnych dniach przyniosła suchą i słoneczną pogodę z temperaturą w granicy 80C-120C w dzień i dodatnią temperaturą w nocy. W drugiej dekadzie miesiąca w nocy pojawiły się przymrozki od -20C do -80C w rejonach podgórskich.

Stan upraw

  • Zboża

Trwa końcowy siew pszenicy ozimej, zaawansowanie zasiewów zbóż w województwie wynosi 99 % zaplanowanej do posiania powierzchni. Wysiane wcześniej jęczmienie ozime, żyto, pszenżyto są w fazach krzewienia, pszenica ozima w zależności od terminu siewu w fazie od szpilkowania do początku krzewienia. Część rolników zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne bezpośrednio po siewie lub po wschodach zbóż.
Kończą się zbiory kukurydzy na ziarno - zebrano już 92% posianej kukurydzy przy średnim plonie 92,33 dt z hektara. 

  • Rośliny okopowe

Trwa kampania buraczana, znaczna część buraków została już odebrana od rolników przez cukrownie, część wykopanych korzeni oczekuje w przygotowanych pryzmach na transport do odbiorcy. Jednak nie wszystkie plantacje zakończyły zbiór buraków cukrowych. Zaawansowanie zbioru ocenia się na ok. 83%, średni plon wynosi 531,5 dt/ha, polaryzacja na poziomie powyżej 18%. Na niektórych plantacjach wystąpił chwościk buraczany i brunatna plamistość liści. Plantacje w większości są wolne od chwastów lub występuje niewielki stopień zachwaszczenia. 

  • Rzepak

Większość plantacji zasianych w terminie agrotechnicznym znajduje się w fazie 6-10 liścia właściwego. W niektórych rejonach na liściach obserwuje się żery po pchełce rzepakowej. Występują pierwsze objawy suchej plamistości. Na plantacjach rzepaku obserwuje się występowanie samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych. Chwasty dwuliścienne po zastosowaniu herbicydów uległy zniszczeniu i ich występowanie jest niskie. Plantacje rzepaku są w optymalnej fazie rozwoju do przezimowania, tylko część z nich jest zbyt wybujała. 

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż jest prowadzony na bieżąco. Rolnicy, którzy mają własne magazyny ograniczają sprzedaż zboża do minimum licząc na jeszcze wyższą cenę. Skupowane ziarno pszenic w niektórych rejonach nie osiąga parametrów jakościowych tj. 12% białka i gęstości 75.

Ceny skupu zbóż nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Maksymalnie za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej możemy otrzymać 100,6 zł (tj. o 6,8% więcej niż w październiku), przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 94,42 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 88,72 zł/dt. Cena skupu jęczmienia browarnego wynosi 83,00-84,00 zł/dt. Kukurydza osiąga ceny zbliżone do miesiąca poprzedniego, mokrą sprzedamy maksymalnie za 58 zł/dt, kukurydzę suchą średnio za 76 zł/dt, cena maksymalna wynosi 85 zł/dt i jest niższa tylko o 2% niż miesiąc wcześniej. Nadal utrzymuje się niska cena gryki za 1dt otrzymamy jedynie 110 zł.

Skup żywca wieprzowego i wołowego nadal odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są podobne jak w ubiegłym miesiącu, średnio za młode bydło opasowe można uzyskać 7,22 zł/kg do 9,0 zł. Również średnia cena żywca wieprzowego nie uległa większej zmianie w stosunku do ubiegłego miesiąca, średnio za 1kg żywca producent otrzymuje 5,59 zł (w październiku było to 5,65 zł ). Ceny mleka utrzymują się na podobnym poziomie, co w miesiącu poprzednim, producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,29 zł/l. Znacznie wyższa jest średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych 1,74 zł/l do maksymalnie 2,50 zł/l. 

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. Duże gospodarstwa rolne zaopatrują się w środki do produkcji bezpośrednio u producentów lub u dużych hurtowników. Obserwujemy nieznaczny wzrost cen nawozów stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N – 175,16 zł/dt (wzrost ceny o 2,3%), 
  • polifoski 8 – 223,70 zł/dt (wzrost ceny o 2,5%), 
  • saletry amonowej 32% – 143,76 zł./dt (wzrost o 1%). 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Duże zainteresowanie rolników inwestycjami i kredytami, szczególnie na zakup ziemi.
Dostępność do kredytów preferencyjnych dobra, banki dostały dodatkowe limity środków z ARiMR. Trwa realizacja programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych, rolnicy głównie zakupują sprzęt rolniczy. Gospodarstwa otrzymują już płatności z tytułu ONW, które wykorzystują na zakup środków do produkcji rolnej.
W tym sezonie wzrosły ceny ubezpieczeń upraw, w związku z wyższymi cenami płodów rolnych. Ubezpieczenie jesienią rzepaku to około 200 zł a zbóż 70 zł od hektara. Gospodarstwa uprawiające grykę nadal mają problemy z jej sprzedażą.
Od 15 października do 26 listopada 2012 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Opracowanie
Sylwia Kędzierska