zdrowotność roślin

ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN

Rolnik ma obowiązek stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wykaz środków znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa.
Rolnik może stosować środki ochrony roślin wyłącznie zgodnie z instrukcją-etykietą stosowania oraz w taki sposób, aby mnie dopuścić do zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt
i środowiska.

Wymogi Wzajemnej Zgodności dotyczą:

  • stosowania wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu, zgodnie
  • z instrukcją-etykietą stosowania preparatu, w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt
  • i środowiska,
  • prowadzenia ewidencji stosowania ŚOR przez posiadacza gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin,
  • przechowywania ŚOR zgodnie zaleceniami zawartymi w etykiecie- instrukcji,
  • stanu technicznego opryskiwaczy, które powinny być co 3 lata kontrolowane i opatrzone stosowną naklejką, potwierdzającą dopuszczenie do wykonywania zabiegów,
  • posiadania, przez osobę wykonującą zabiegi, aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania ŚOR.


Zmiany od 2014 r. w minimalnych wymogach dotyczących stosowania nawozów
i środków ochrony roślin – obowiązujące rolników ubiegających się o płatności rolnośrodowiskowe:

1.9  Przestrzeganie nakazu postępowania z opakowaniami jednostkowymi środków  ochrony roślin zgodnie z etykietą.

1.10 Przechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji dotyczącej stosowanych przez rolników środków ochrony roślin.

1.11 Przestrzeganie  nakazu przechowywania środków ochrony roślin w miejscach lub obiektach, które:

1. są położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba, że środki te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, które są nieprzepuszczalne dla cieczy oraz

2. umożliwiają ich zamknięcie w sposób zapewniający, że przechowywane w nich środki są dostępne dla osób trzecich.


Opracowano na podstawie poradnika dla rolników „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności ze szczególnym uwzględnieniem programu zwalczania chorób zakaźnych” CDR Radom oraz na podstawie informacji ze stron ARiMR.