Zasady kształcenia zawodowego rolników

Każdy młody rolnik, który chce ubiegać się o dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach „Premii dla młodych rolników”, musi spełniać określone kryteria w zakresie posiadanego wykształcenia.

O pomoc mogą ubiegać się także rolnicy, którzy w momencie składa­nia wniosku nie posiadają odpowied­niego wykształcenia – mają wtedy obowiązek uzupełnienia go w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decy­zji o przyznaniu pomocy.

W tym artykule podpowiadamy, ja­kie wykształcenie stanowi odpowied­nie kwalifikacje zawodowe oraz co można zrobić, aby uzyskać właściwe kompetencje.

Kwalifikacje zawodowe

Za odpowiednie kwalifikacje zawo­dowe uznawane są:

 • wyższe wykształcenie rol­nicze – pierwszego i drugie­go stopnia lub jednolite stu­dia magisterskie na kierun­kach: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria (w przypadku, gdy w gospodarstwie są prowa­dzone chów lub hodowla zwie­rząt), technika rolnicza i leśna, zootechnika, architektura krajo­brazu, rybactwo,
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze – pierwszego i drugie­go stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunkach dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmują tre­ści związane z działalnością wy­twórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrod­niczej sadowniczej i rybnej, w wymiarze łącznym co naj­mniej 120 godzin,
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze oraz 3-letni staż pracy w rolnictwie,
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe o profilu związa­nym z rolnictwem, których pro­gram obejmuje co najmniej jed­no z następujących zagadnień:
 1. ekonomika rolnictwa,
 2. organizacja lub technologia produkcji rolniczej,
 3. marketing artykułów rolnych,
 4. rachunkowość rolnicza,
 5. agrobiznes,
 • wykształcenie średnie rolnicze lub średnie branżowe rolnicze (ukończone technikum o pro­filu: rolnik, ogrodnik, architekt krajobrazu, hodowca drobiu, ho­dowca koni, pszczelarz, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii – w przypadku, gdy w gospodarstwie są prowadzo­ne chów lub hodowla zwierząt, technik ekonomista, towaro­znawca o specjalności surowce rolne, technik agrobiznesu, me­chanizacji rolnictwa, melioracji wodnych, inżynierii środowiska, turystyki wiejskiej),
 • wykształcenie zasadnicze za­wodowe rolnicze lub zasadni­cze branżowe rolnicze (rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rybak śródlądowy, mechanik maszyn rolniczych, rolnik mechanizator),
 • średnie, inne niż rolnicze oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,
 • tytuł kwalifikacyjny, tytuł za­wodowy lub tytuł mistrza w za­wodzie przydatnym do prowa­dzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze oraz co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Staż pracy w rolnictwie

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres liczony do dnia złożenia wnio­sku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

 • podlegał ubezpieczeniu społecz­nemu rolników,
 • prowadził działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o ob­szarze nie mniejszym niż 1 ha, stanowiącym jego własność, przedmiot użytkowania wieczy­stego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy,
 • był zatrudniony w gospodar­stwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdziel­czej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej,
 • wykonywał pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej.

 

Trzy lata na uzupełnienie

Osoby, które w dniu składania wnio­sku o przyznanie pomocy nie będą posiadały wymaganego wykształce­nia, mają trzy lata na jego uzupełnie­nie. Czas jest liczony od otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia.

Pamiętajmy, że ten termin nie może być wydłużony. Jeżeli rolnik nie uzu­pełni wykształcenia, będzie musiał zwrócić otrzymaną pomoc finansową wraz z odsetkami.

 

Studia podyplomowe

Studia AGRO UNIA skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: studia I stopnia, studia II stopnia, studia magisterskie jednolite, licencjat.  W myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom, które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze. Absolwent studiów podyplomowych AGRO-UNIA jest przygotowany do podjęcia pracy w gospodarstwie rolnym. Posiada wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej zasad i wymogów związanych z przetwarzaniem płodów rolnych, w tym m.in. w zakresie zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych, środowiskowych oraz systemów zarządzania jakością. Zna prawne i ekonomiczne aspekty produkcji rolnej w Polsce i krajach UE. Zna zasady korzystania z funduszy strukturalnych UE i dopłat bezpośrednich w aspekcie działań administracji samorządowej i rządowej w strukturach Unii Europejskiej na rzecz rolnictwa.

Studia podyplomowe AGRO UNIA trwają dwa semestry. Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na listopad 2023 r., zakończenie – na czerwiec 2024 r. Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.

Osoba do kontaktu: Iwona Sawicka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Sekretariat Studiów Podyplomowych AGRO-UNIA, ul. C. K. Norwida 27, pawilon A-5, pokój 11, 50-375 Wrocław, e-mail: agrounia@upwr.edu.pl, tel. 71 320 51 50, tel. kom. 607 850 922

Kursy dla dorosłych

Branżowe szkoły rolnicze oferują inną formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Osoby z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnie oraz wyższe inne niż rolnicze) mogą ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy. Po zdaniu egzaminu uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje.

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
  Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin,
  tel. 71 392 03 73

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:

 • technik rolnik kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej
 • technik rolnik kwalifikacja ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

Oferowane przez szkołę kursy są bezpłatne i są realizowane w formie zaocznej. Pozwalają zdobyć kwalifikacje rolnicze umożliwiające nabywanie ziemi, przejmowanie i prowadzenie gospodarstw rolnych, uzyskiwanie dopłat z ARiMR. Termin składania podań od 1 czerwca 2023 r., ogłoszenie wyników naboru – 31 sierpnia 2023 r.

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie,
  Mokrzeszów 111, 58-160 Świebodzice,
  tel. 74 850 87 36, 74 850 87 96

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:

 • rolnik kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej
 • technik agrobiznesu kwalifikacja ROL.05 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Kurs w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSCKR w Mokrzeszowie trwa około 8 miesięcy, zaczyna się we wrześniu, a kończy w kwietniu lub maju. Kształcenie odbywa się w trybie zaocznym w formie stacjonarnej i zdalnej – dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Oba oferowane kursy są bezpłatne. W ramach kursu ROL.04 realizowany jest ponadto kurs nauki jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą, po którego ukończeniu można uzyskać prawo jazdy kat. T. Wnioski o przyjęcie na kursy przyjmowane są do 18 sierpnia 2023 r. w sekretariacie ZSCKR w Mokrzeszowie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.morzeszow.edu.pl.

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie
  57-441 Bożków 89 A,
  tel. 74 871 42 75, 515 152 709

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:

 • technik rolnik:
  • kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej
  • kwalifikacja ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
    
 • technik turystyki na obszarach wiejskich 
  • kwalifikacja HGT.09 – prowadzenie działalności na obszarach wiejskich 
  • kwalifikacja HGT.10 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Wzór podania o przyjęcie na kurs dostępny jest na stronie: www.zsckr.bozkow.dolnyslask.pl.

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej,
  59-305 Rudna, ul. Kolejowa 5,
  tel. 76 849 73 10, e-mail: zszrudna@wp.pl

​​​​​​​Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:

 • rolnik kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej

Kurs jest kierowany do osób, które:

 • chcą zdobyć zawód rolnika,
 • po kursie chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,
 • uzyskały bądź chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika”.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej (ROL.04). Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnianie wykształcenia wymaganego w programie Młody Rolnik. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniając podstawę programową. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym – zjazdy organizowane są dwa razy w miesiącu (piątek, sobota). Kurs jest bezpłatny.

Magdalena Kuryś DODR