Ogłoszenia o naborze wniosków na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

59-407 Mściwojów 54

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW

Termin składania wniosków:
od 10 do 24 lutego 2017r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 24 lutego 2017r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakres tematyczny naboru: Rejestracja działalności gospodarczej

Uprawnieni wnioskodawcy:
Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego, spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

Forma wsparcia – premia w wysokości 100 000,00 zł

Intensywność pomocy – 100%

Limit środków w ramach naboru – 700 000,00 zł

 

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprawnieni wnioskodawcy:
- Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego.
- Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego.
spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

Zakres tematyczny naboru: Rozwój istniejących przedsiębiorstw:

Forma wsparcia – refundacja

Maksymalna kwota wsparcia - 300 000,00 zł

Intensywność pomocy – do 70 % kosztów kwalifikowanych

Limit środków w ramach naboru – 2 000 000,00 zł

Ryszard Targosz Dział ROW DODR