Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu

dłonie w rękawicach trzymające granulki nawozu

Nowe przepisy, które wejdą w życie w listopadzie, dotyczą udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Unijne rozporządzenie nr 2019/1009 rozszerza katalog produktów nawozowych, objętych prawem wspólnotowym i nakłada na państwa członkowskie obowiązek organizacji i wyznaczenia organów nadzoru rynku oraz systemu sanacyjnego w tym zakresie. Ustawa o nawozach i nawożeniu dostosowuje polskie przepisy do unijnych wymogów. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zyskuje dodatkowe uprawnienia do kontroli rynku nawozów.

Nowa ustawa:

  • Dostosowuje zakres i terminologię ustawy do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009.
  • Wyznacza wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, jako organ nadzoru rynku.
  • Wyznacza Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako organ wykonujący zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, określone w rozporządzeniu.
  • Dostosowuje kompetencje organów do obowiązków wynikających z przepisów UE.
  • Dodaje przepisy regulujące kwestie związane z wykazem nawozowych produktów mikrobiologicznych, który ma być prowadzony przez ministra rolnictwa.
  • Uzupełnia zadania okręgowych stacji o wykonywanie badań produktów nawozowych UE.
  • Wprowadza przepisy dotyczące kar za naruszenie norm rozporządzenia 2019/1009.
  • Zastępuje dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny, za niezgodne z prawem wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych, systemem administracyjnych kar pieniężnych (nowy system sankcyjny).

MRiRW