Wsparcie dla producentów trzody dotkniętych wpływem inwazji na Ukrainę

Świnia

Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne, tymczasowe wsparcie. To nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW 2014-2020. Pieniądze będą mogli dostać producenci prowadzący działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń, samodzielnie lub z małżonkiem. 

Warunki, jakie muszą spełnić rolnicy, aby otrzymać pomoc:

  • do 15 maja 2022 r. zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r.,
  • do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od 1 kwietnia 2022 r.,

Dodatkowo producenci muszą spełnić jeden z następujących warunków:

  • prowadzą produkcję ekologiczną,
  • otrzymali pomoc w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 roku,
  • otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożyli w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku, gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 i 2022 roku powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych,
  • zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach premii dla młodych rolników lub środków na Restrukturyzację małych gospodarstw i spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie,
  • zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z Modernizacją gospodarstw rolnych oraz realizują wynikające z tego zobowiązania,
  • zrealizowali przedsięwzięcie w ramach Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i realizują związane z tym zobowiązania,
  • wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii,
  • zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych.

Pomoc może być przyznana rolnikowi tylko raz i nie może przekroczyć 15 tys. euro. Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.

ARiMR