Wrześniowe spotkania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju województwa dolnośląskiego

We wrześniu Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju województwa dolnośląskiego spotkał się dwa razy w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

Podczas pierwszego spotkania, w piątek 8 września jego uczestnicy dyskutowali o powstającej diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa dolnośląskiego.

Jedną z kluczowych części tego dokumentu jest analiza SWOT obszarów wiejskich oraz rolnictwa i przetwórstwa. Członkowie Zespołu pracowali nad nią podczas dwuczęściowych warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Barbary Kutkowskiej.

W skład Zespołu pod przewodnictwem Dyrektora DODR Marka Tarnackiego wchodzą przedstawiciele instytucji rolniczych, naukowcy i samorządowcy. Dołączyły do nich Alicja Sobków i Eliza Kawecka-Jung z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

W poniedziałek 18 września, Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, spotkał się po raz kolejny, aby dokończyć warsztaty, podczas których powstała analiza SWOT dotycząca obszarów wiejskich, rolnictwa i przetwórstwa.

Dyskusję na temat rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego obszarów wiejskich poprowadziła prof. Barbara Kutkowska. Spotkanie było także okazją do wręczenia powołania do Zespołu Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Małgorzaty Wojtkowiak-Jakackiej.

Zakończono już prace nad diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa wraz z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych, która zostanie przesłana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do końca września.

Do marca przyszłego roku powstanie diagnoza dolnośląskiego rolnictwa. W jej ramach określone zostaną jego potrzeby i potencjał rozwojowy, typy obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym oraz prognozy trendów rozwojowych.

Z kolei do maja 2018 roku Zespół wyznaczy priorytety rozwoju obszarów wiejskich, a do końca czerwca opracuje listę i opisy priorytetowych projektów, które zostaną zatwierdzone w lipcu, po konsultacjach społecznych.

Celem pracy Zespołu jest opracowanie aktualnej diagnozy  i określenie specyfiki regionu, potrzeb oraz kierunku rozwoju obszarów wiejskich.

Będzie to podstawą do dywersyfikacji programów unijnych i rozdziału środków krajowych pod kątem potrzeb regionalnych po 2020 roku.