Pierwsze ognisko ptasiej grypy na Dolnym Śląsku. Zasady postępowania na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym

W piątek 17 stycznia zostało potwierdzone ognisko ptasiej grypy na Dolnym Śląsku we wsi Strupice w powiecie legnickim, w stadzie drobiu liczącym ok. 500 szt. Na terenie sołectwa Strupice przy wjazdach do miejscowości wyłożono maty dezynfekcyjne, a mniejsze drogi zostały zamknięte dla ruchu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi zwalczania ptasiej grypy (w drodze rozporządzenia) zostaną wyznaczone obszary ‒ zapowietrzony (w promieniu 3 km od miejsca wystąpienia choroby) i zagrożony (w promieniu 10 km). Co obszar zagrożony i zapowietrzony oznacza w praktyce dla hodowców na tym terenie?

Na obszarze zapowietrzonym, co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby hodowcy są zobowiązani do:

1) odosobnienia drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem i innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz z dzikimi ptakami;

2) niezwłocznego usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłocznego czyszczenia i odkażania środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowania środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

5) prowadzenia wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,

6) niezwłocznego informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

 

 Na obszarze zapowietrzonym zakazane jest:

1) wyprowadzanie z gospodarstwa i wprowadzanie do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;

2) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) organizowanie polowań i odłowów ptactwa dzikiego;

5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

6) przemieszczanie i transport drobiu lub innych ptaków, a także ich zwłok, jak również mięsa i jaj bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

7) sprzedaż mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj na targowiskach

 

Obszar zapowietrzony powinien być oznaczony poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”

Na obszarze zagrożonym przez co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska nakazane jest:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

 

Na obszarze zagrożonym zakazane jest:

1) przemieszczanie drobiu i jaj oraz zwłok ptactwa chyba, że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczenie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa

2) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) organizowanie polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

 

Nakazane jest oznakowanie obszaru zagrożonego, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle

 „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych.