Kary finansowe grożą hodowcom drobiu

W gospodarstwie rolnym w Kudowie Zdrój wykryto ognisko grypy ptaków podtypu H5N8, nazywanej potocznie ptasią grypą. To dwudzieste dziewiąte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryte w Polsce, a pierwsze na Dolnym Śląsku. Przypominamy, że hodowcom drobiu grożą kary finansowe za wypuszczanie kur na świeże powietrze. W czasie walki z ptasią grypą nikt nie powinien wypuszczać ptaków, nawet rolnicy, którzy hodują je na własne potrzeby.

Nawet właściciel kilku ptaków musi stosować się do przepisów rozporządzenia ministra rolnictwa z 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Przestrzeganie wszystkich przepisów będzie egzekwowane przez powiatowych lekarzy weterynarii. Za brak stosowania się do nowego prawa grozi grzywna albo nawet kara aresztu lub ograniczenia wolności.

Każdy hodowca drobiu ma obowiązek zgłosić do powiatowego inspektoratu weterynarii stan posiadania drobiu, czyli ile ma sztuk danego gatunku.

Niezależnie od tego czy hodowca posiada stado składające się z tysięcy ptaków, czy jest właścicielem jedynie kilku kur musi wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków, w których jest utrzymywany drób.

Wszyscy mają obowiązek noszenia odzieży i obuwia ochronnego używanych w danym budynku. Muszą też prowadzić dokumentację, która zawiera m.in. informacje dotyczące spadku pobierania paszy.

Rozporządzenie ministra zakazuje organizowania publicznych pokazów ptaków, jak targi, czy wystawy, a także targowiska. Nakazuje też odosobnienie ptaków w gospodarstwie w zamkniętych budynkach, które uniemożliwiają im kontakt z dzikimi ptakami.


Przestrzeganie wszystkich przepisów (dotyczy to nawet najmniejszego hodowcy), będą egzekwować powiatowi lekarze weterynarii. Za brak stosowania się do nowego prawa grozi grzywna albo nawet kara aresztu lub ograniczenia wolności.
W związku z potencjalnymi kosztami oraz skomplikowanymi procedurami bioasekuracyjnymi zakładano, że właścicieli małych stad dotyczą tylko niektóre postanowienia rozporządzenia chroniącego przed rozprzestrzenianiem się wirusa, jak np. zabezpieczanie pasz i poideł czy mycie rąk.
Interpretacja GIW jednoznacznie przesądza jednak, że wszystkie zapisy dokumentu musi stosować każdy posiadacz drobiu, bez względu na wielkość stada.

Kary finansowe grożą hodowcom drobiu za niezgłoszenie posiadania drobiu oraz za wypuszczanie kur na świeże powietrze. Wysokość kary ustala WIW. W czasie walki z ptasią grypą nikt nie powinien wypuszczać ptaków, nawet rolnicy, którzy hodują je na własne potrzeby.

Wysokość kary pieniężnej zależy od rodzaju naruszenia i może wahać się od 0,2 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS poda wysokość tego wynagrodzenia za 2016 rok w lutym 2017 roku. Wysokość wynagrodzenia z roku 2015 to 3899,78. Rolnicy mogą więc zapłacić od 779,95 do 7 799,56 zł. 

Karę nakłada powiatowy lekarz weterynarii, który przy wymierzaniu wysokości kary bierze pod uwagę stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt oraz zakres stwierdzonych naruszeń. Nie bez znaczenia jest też wielkość gospodarstwa, liczba zwierząt i wielkość produkcji w zakładzie, w którym doszło do naruszenia przepisów.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa, w związku z przypadkami występowania ptasiej grypy nakazuje się:

·       odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

·       zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych; utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;

·       zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących: rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych, datę przemieszczenia, miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia, liczbę ptaków;

·       przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;

·       karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;

·       wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

·       stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku;

·       stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich; oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem;

·       powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu; dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności reklama.