IV edycja wojewódzkiego konkursu Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zapraszają do udziału w IV edycji wojewódzkiego konkursu Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich 2013. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca sierpnia.

To konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Dolnego Śląska.
Jego celem jest promowanie działalności społeczno-gospodarczej i kulturalnej Kół Gospodyń Wiejskich, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń Kół oraz kształtowanie poczucia przynależności do lokalnych społeczności.

Dokumentacja konkursowa w postaci karty zgłoszenia do konkursu oraz regulaminu konkursu będą dostępne na stronie internetowej www.dodr.pl oraz w Powiatowych Zespołach Doradców.
Wypełnione karty wraz z materiałem kronikarskim należy przesłać od 1 do 31 sierpnia na adres:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław
z dopiskiem „Konkurs na Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich 2013”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu, podczas IX Dolnośląskiego Forum Kobiet.
Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, DODR we Wrocławiu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71 339 80 21 wew. 152.

Konkurs jest organizowany w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi