Drugie spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego

Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego spotkał się po raz drugi. W poniedziałek 7 sierpnia, w DODR, we Wrocławiu przedstawiciele najważniejszych instytucji rolniczych w regionie dyskutowali o rozszerzeniu diagnozy regionalnego rolnictwa i obszarów wiejskich w oparciu o dokumenty strategiczne i lokalne potrzeby.

Gości powitał Przewodniczący Zespołu Dyrektor DODR Marek Tarnacki. Dokumenty będące podstawą dyskusji to Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego oraz Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2020.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego, głównymi celami rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska są ‒ podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, modernizacja kompleksu gospodarki żywnościowej, rozwój turystyki i rekreacji, kształtowanie i odbudowa krajobrazu przyrodniczego oraz podnoszenie dochodów ludności rolniczej.

Prof. Barbara Kutkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mówiła o pięciu obszarach strategicznych w województwie, zdefiniowanych podczas tworzenia Strategii.

Region I – intensywnego rolnictwa – posiada najlepsze warunki do rozwijania intensywnego, towarowego rolnictwa, na co wskazuje wyższy wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmin tego regionu.

Region II – rolniczo-rekreacyjny – charakteryzuje się niskim i średnim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz słabymi i średnimi warunkami rozwoju. Walory przyrodnicze obszaru, jak i rozwijające się już usługi agroturystyczne predestynują go do lokalizacji tutaj turystyki i rekreacji kwalifikowanej oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji rybackiej.

Region III – przemysłowo-turystyczno-rekreacyjny – cechuje niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i średnie warunki rozwoju. Rolnictwo na tym obszarze w przeważającej mierze powinno być ekstensywne lub specjalistyczne, ukierunkowane w produkcji roślinnej.

Region IV – rolniczo-przemysłowy, charakteryzuje się dobrymi warunkami klimatyczno-glebowymi dla rozwoju rolnictwa.

Region V – rolniczo-przemysłowo-rekreacyjny. Szansę na rozwój w tym regionie funkcjonalnym mają: ekstensywne rolnictwo, przemysł bazujący na surowcach lokalnych oraz rekreacja kwalifikowana.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Tadeusz Trziszka przedstawił ideę dolnośląskiej Zielonej Doliny, która obejmuje działania na płaszczyznach naukowej, edukacyjnej, biznesowej i społecznej. Program zakłada wykorzystanie zasobów intelektualnych i technologicznych, doświadczenia organizacyjnego i dobrej współpracy instytucjonalnej – między nauką, biznesem i administracją Dolnego Śląska. Posiadany potencjał sprawia, że region może stać się najbardziej konkurencyjnym w skali światowej producentem żywności funkcjonalnej, suplementów diety, nutraceutyków i żywności wysokiej jakości.

Podczas spotkania członkowie zespołu prezentowali przygotowane materiały, dyskutowali i określali najważniejsze cele, wynikające z diagnozy problemów i potencjału Dolnego Śląska. W sierpniowej dyskusji wzięli udział ‒ Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka,  Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Barbara Kutkowska oraz Tomasz Berbeka z Uniwersytetu Przyrodniczego, Zastępcy Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski i Roman Piątkowski, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mirosław Kulesza i jego zastępca Zygmunt Skiba, Damian Mrozek i Tadeusz Borkowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Bernadeta Kucharska z Wojewódzkiego Inspektorau Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Radny Sejmiku Dolnośląskiego Tytus Czartoryski, Radny Powiatu Lwóweckiego Roman Kulczycki oraz Radny Powiatu Oleśnickiego Krzysztof Sycianko.

Takie zespoły powstały we wszystkich województwach. Celem ich pracy jest diagnoza i określenie specyfiki regionu, potrzeb oraz kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to podstawą do dywersyfikacji programów unijnych i rozdziału środków krajowych pod kątem potrzeb regionalnych po 2020 roku.

Kolejne spotkanie dolnośląskiego Zespołu zaplanowano na 4 września.

Red.