Zmiana przepisów wykonawczych z dnia 24 kwietnia 2014 r. dla działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego PROW 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 kwietnia 2014 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, objętego PROW na lata 2007-2013, którego celem jest umożliwienie rozliczenia wydatków działania w okresie kwalifikowalności Programu, tj. do końca roku 2015. Przedmiotowe rozporządzenie określa maksymalny termin, do upływu którego możliwe jest złożenie wniosku o płatność ostateczną, tj. 30 czerwca 2015 r. oraz wprowadza zmiany w zakresie wyznaczania terminu naboru wniosków w roku 2014. Wnioski o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia 30 maja 2014 r. Pozostałe zmiany, dokonane w rozporządzeniu, wynikają z dostosowania brzmienia przepisów w związku ze zmianami wprowadzonymi w innych przepisach wspólnotowych i krajowych. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 2 maja 2014 r. w DU 2014, poz. 573 i weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Ewa Grzyś
DSPRSJiD