Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

eWnioski po raz drugi, 15 marca - 15 maja
Zmodyfikowano: 14.03.2019
To już drugi rok, kiedy rolnicy składają wnioski o płatności obszarowe w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Kampania wnioskowa trwa od 15 marca do 15 maja.

 

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019 r. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zmiany do wniosku

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu można składać do dnia 31 maja 2019 r.

Złożenie zmiany do wniosku po 31 maja 2019 r. do 10 czerwca  skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Forma składania wniosku się nie zmienia. Zmieniają się za to niektóre zasady przyznawania płatności, dotyczące dywersyfikacji upraw, obszarów proekologicznych oraz płatności obszarowych ONW.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-WniosekPlus udostępnionej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl należy zalogować się do aplikacji – podać kod dostępu (login i hasło). Osoby, które nie posiadają konta podają trzy dane weryfikacyjne:

 • numer identyfikacyjny – numer gospodarstwa,
 • 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • kwotę z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2018. W przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę z największego przelewu. W przypadku braku płatności w roku 2018 należy wprowadzić wartość 0).

Krok po kroku

Aplikacja e-WniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych), spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.

Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom informacje wygenerowane na podstawie danych z 2018 roku. Personalizacji podlegają części wniosku o płatności (poza płatnością do bydła) oraz dane dotyczące działek referencyjnych, działek rolnych oraz powierzchni niezgłoszonych do płatności, zatwierdzone/wyrysowane w  2018 roku. Na podstawie geometrii działek rolnych wyrysowanej przez rolnika w ubiegłorocznej kampanii, w eWniosekPlus zostaną utworzone geometrie upraw, które dodatkowo będą ograniczone automatycznie do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO.

Tryb pełny, tryb uproszczony

Prezentowana jest także informacja, czy dany rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw.

W aplikacji eWniosekPlus możliwe jest wypełnienie wniosku w trybie uproszczonym lub w trybie pełnym.

Tryb uproszczony dostępny jest dla:

 • rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw,
 • rolników, dla których powierzchnia gruntów ornych zgodnie z bazą referencyjną ARiMR na działkach referencyjnych zadeklarowanych w roku 2018, wynosiła poniżej 10 ha.
 • warunkiem jest nie ubieganie się o płatności rolnośrodowiskowe, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności ekologiczne i/lub płatności zalesieniowe

Tu zaszła zmiana

W 2019 roku zmiany dotyczą zazieleniania – w tym dywersyfikacji upraw, obszarów proekologicznych oraz płatności obszarowych ONW:

 • Zmiana terminu obliczania udziału upraw w gospodarstwie, czyli wypełnienia praktyki dywersyfikacji

1 czerwca do 31 lipca to nowy termin w roku 2019 i w latach następnych, w którym organ kontrolujący, będzie sprawdzał czy rolnicy właściwie realizują praktykę dywersyfikacji upraw tzn. czy w tym okresie rośliny są uprawiane i czy zajmują określony odsetek powierzchni gruntów ornych.

 • Zmiana wykazu obszarów uznawanych w Polsce za obszary proekologiczne (EFA) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz.U.poz.100).

Zmiana dotyczy:

‒ Usunięcia z krajowego wykazu obszarów uznawanych za proekologiczne elementu (EFA13), czyli obszarów zalesionych po 2008 r. w ramach PROW 2007‒2013 (zalesienia na gruntach rolnych) i PROW 2014-2020, które kwalifikowały się (zapewniły rolnikowi prawo ) do JPO w 2008 r. Zmiana ma na celu uniknięcie potencjalnego podwójnego finansowania w ramach WPR w przypadku otrzymania premii zalesieniowej przy jednoczesnym deklarowaniu obszaru zalesionego jako obszaru proekologicznego.

‒ Dodania do krajowego wykazu obszarów uznawanych za proekologiczne gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar) (EFA1a). Na obszarach tych obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej od 1 stycznia do 30 września danego roku.

Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi muszą być utworzone z mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych wskazanych w wykazie nr 1 i wykazie nr 2 rozporządzenia

Gatunki roślin miododajnych z wykazu nr 2 są dopuszczone jedynie w mieszance z gatunkami roślin miododajnych z wykazu nr 1 oraz nie są dominujące.

W mieszance roślin miododajnych dopuszcza się udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych jeżeli te rośliny i trawy nie są dominujące w mieszance.

Dla gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi współczynniki ważenia wynosi  1,5 , obszar proekologiczny po zastosowaniu współczynników wynosi 1,5 m2.

Na gruntach ugorowanych z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar) obowiązują następujące kryteria:

 • zakaz produkcji rolnej,
 • minimalny okres ustalony przez państwo członkowskie,
 • zakaz stosowania środków ochrony roślin,
 • dozwolony jest siew roślin miododajnych.

Na obszarach gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar) można stawiać ule. W przypadku gruntów ugorowanych, uznaje się je za pozostające wstanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu sunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 października.

Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi mogą być zaliczone, jako uprawa w ramach praktyki dywersyfikacji upraw. Należy jednak pamiętać, że grunty ugorowany (EFA1) i grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (EFA1a) – traktowane są jako jedna uprawa w ramach praktyki dywersyfikacji upraw.

 • Od tego roku obowiązuje nowa delimitacja obszarów ONW

Zmiany dotyczą głównie obszarów zakwalifikowanych do ONW typu nizinnego oraz ONW ze specyficznymi utrudnieniami. ONW typu górskiego pozostaje na dotychczasowych zasadach. Do wsparcia włączono obszary miejskie. Niektóre gospodarstwa zyskają na zmianach, inne z kolei stracą.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania obecnie obowiązujących przepisów do przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w zakresie wyznaczenia obszarów kwalifikujących się do płatności przewidzianych w art. 31 w ramach następujących kategorii:

- obszary inne niż obszary górskie, charakteryzujące się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi (tzw. obszary ONW typ z ograniczeniami naturalnymi) oraz

- inne obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami (tzw. Obszary ONW typ specyficzny).

Zmiana sposobu delimitacji ONW w okresie programowania 2014-2020 polega na zastosowaniu w całej Unii Europejskiej jednolitych kryteriów takich jak: jakość gleb, klimat, ukształtowanie terenu oraz wysokie walory przyrodnicze i turystyczne

Rozszerzona lista typów ONW - (PDF - 88 kB)

Płatność przejściowa

Jest to płatność, która w Polsce będzie zastosowana po raz pierwszy w 2019 roku. Jest to wsparcie (mające charakter płatności przejściowej) dla obszarów, które na skutek nowej metodyki delimitacji utracą status ONW typu nizinnego. W tym roku płatności te będą wypłacone w wysokości 80% średniej płatności ONW w PROW 2007-2013, natomiast w 2020 roku będzie to 25 euro/ha

Stawki płatności zależą od typu ONW - (PDF - 101 kB)

Płatność ONW jest przyznawana w formie rocznej płatności, udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz liczby hektarów zgłoszonych przez rolnika.

Płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.

W zależności od tej powierzchni, płatność będzie przyznawana w następującym wymiarze:

 • od 1 do 25 ha – 100% płatności,
 • od 25,01 do 50 ha – 50% płatności,
 • od 50,01 do 75 ha – 25% płatności,
 • powyżej 75 ha – płatność nie jest przyznawana.

Źródło: arimr.gov.pl

Ewa Karpińska DODR