Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

MRiRW. Inicjatywy mające na celu pomoc rolnikom poszkodowanym po przejściu huraganu
Zmodyfikowano: 25.08.2017

Preferencyjne kredyty, odroczenie lub umorzenie składek w KRUS, odroczenie i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości, czy ulgi w podatku rolnym, a także pomoc finansowa dla rolników, w gospodarstwach których szkody wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji. W związku ze szkodami w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich, powstałymi w wyniku przejścia huraganu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął szereg inicjatyw mających na celu pomoc poszkodowanym i usprawnienie działań w tym zakresie.

Producenci rolni poszkodowani w wyniku huraganu (poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń), po oszacowaniu strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej (poza budynkami mieszkalnymi), mogą ubiegać się o:

1. Kredyt preferencyjny obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Kredyt ten może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).

2. Kredyt preferencyjny na odtworzenie środków trwałych, który może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz na remont lub zakup (w miejsce zniszczonych): ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych. W bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są środki na udzielanie kredytów preferencyjnych.

3. Udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek.

4. Zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, a od 1 września przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także umorzenia czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

5. Udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na wniosek producenta rolnego.

Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przeznaczona jest dla rolników w gospodarstwach, których szkody wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolniczej i dotyczy odtworzenia takich składników gospodarstwa, jak np. maszyny rolnicze, sady, plantacje wieloletnie, infrastruktura techniczna, zwierzęta gospodarskie. Pomoc, maksymalnie do 300 tys. zł na gospodarstwo, przyznaje się w formie refundacji – do 80 % kosztów kwalifikowalnych. Termin składania wniosków o przyznanie takiej pomocy do ARiMR planowany jest na pierwszą połowę września. Budżet tego działania to ponad 200 mln euro.

W przypadku, gdy w wyniku wystąpienia huraganu wystąpiła sytuacja mogąca mieć wpływ np. na powierzchnię lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności, należy złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Dokumenty te należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności. W przypadku płatności w ramach PROW 2007-2013 termin ten jest krótszy i wynosi 10 dni.

Terminy te obowiązują także beneficjentów pozostałych działań PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013. Oznacza to, że jeśli w wyniku wystąpienia huraganu zaistniały np. szkody w gospodarstwie rolnym lub przedsiębiorstwie, należy złożyć wniosek, zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami ciągu 15 dni. Dla korzystających z dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 jest to 10 dni.

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych niemożliwe było dokonanie wysiewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny EFA w ramach zazielenienia w terminie, czyli do 20 sierpnia, rolnik ma możliwość:

  • zmiany elementu EFA na inny (poprzez zmianę do wniosku o płatność),
  • w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie,
  • w uzasadnionych przypadkach powołanie się na działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi