Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Pomoc na odtworzenie produkcji i zniszczonych składników majątku gospodarstwa
Zmodyfikowano: 21.08.2017
Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się o pomoc na odtworzenie produkcji i zniszczonych składników majątku gospodarstwa.

 

Pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego DODR uczestniczą w pracach wszystkich powołanych przez wojewodę dolnośląskiego komisji gminnych ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi.

Doradcy udzielają poszkodowanym rolnikom informacji i szczegółowych wyjaśnień dotyczących zasad szacowania i metody wyceny strat w uprawach, zwierzętach i majątku trwałym oraz o obowiązujących procedurach , wzorach dokumentów wymaganych do uzyskania pomocy na otworzenie produkcji i majątku gospodarstwa zniszczonego w wyniku klęski.

Rodzaje pomocy:
1.    Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Kredyty są udzielane z dwóch linii ‒ kredyty inwestycyjne K01 i kredyty obrotowe K02.
Zarówno kredyt inwestycyjny, jak i obrotowy, może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych powołaną przez wojewodę dolnośląskiego pod warunkiem, że szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech ostatnich lat, lub szkoda w majątku trwałym przekracza kwotę 1050 zł.

Kwota kredytu inwestycyjnego z linii K01 nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oszacowanej przez Komisję powołaną przez wojewodę i wynosić więcej niż 5 mln zł dla gospodarstw rolnych i gospodarstw prowadzących chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach oraz 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Kwota kredytu obrotowego z linii K02 nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, czy nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o dodatkowe koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne i wynosić więcej niż: 5 mln zł dla gospodarstw rolnych oraz 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej.
Oprocentowanie kredytu K01 wynosi minimum 3%, kredytu K02 – minimum 1,7550%, jeżeli w dniu wystąpienia klęski w gospodarstwie ubezpieczonych było przynajmniej 50% upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub co najmniej 50% zwierząt gospodarskich. W przypadku braku ubezpieczenia oprocentowanie jest wyższe i w zależności od banku wynosi od 2,6% do 3,1575%. Dopłaty do oprocentowania przez ARiMR mogą być stosowane nie dłużej niż przez cztery lata liczone od daty wystąpienia szkód.

2.    Wsparcie w ramach PROW 2014-2020 w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie środków zapobiegawczych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w najbliższym czasie ogłosi termin składania wniosków na to działanie.

O przyznanie takiego wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach, w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz straty ‒ dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały u rolników na danym terenie, określa komisja powołana przez wojewodę. Na podstawie protokołu komisji wyliczana jest kwota wsparcia jaką może otrzymać rolnik za szkodę powstałą w danym składniku gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wysokość wyliczonego wsparcia będzie pomniejszona o kwotę otrzymaną z ubezpieczenia. Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas wysokość pomocy wyliczonej na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie, będzie pomniejszona o połowę.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” PROW 2014-2020, udzielane są także w Oddziale Regionalnym ARiMR (Wrocław, ul Giełdowa 8, tel. 713697400 ) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz w siedzibie DODR we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 8.

Regina Hołda DODR