Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

O klęskach do ARiMR
Zmodyfikowano: 21.08.2017
Beneficjenci PROW, którzy w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych nie mogą wywiązać się ze zobowiązań, muszą niezwłocznie poinformować o tym ARiMR.

ARiMR przypomina Beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować ARiMR.

Zgłoszenie takiego zdarzenia w odpowiednim terminie, pozwoli ARiMR na całkowite lub częściowe zwolnienie Beneficjenta z wykonania zaciągniętych zobowiązań, a w przypadku działań PROW 2007-2013, za zgodą Agencji zmianie może ulec również termin ich wykonania.

Aby dokonać takiego zgłoszenia należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, jeżeli Beneficjent jest już w ich posiadaniu. Takim dokumentem może być protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez właściwego wojewodę.

Prosimy, aby nie zwlekać ze złożeniem takich wniosków.

W przypadku np. wsparcia otrzymanego na Modernizację gospodarstw rolnych, wniosek taki wraz z załącznikami trzeba złożyć w następujących terminach:

  • Beneficjenci PROW 2007-2013 ‒ 10 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku;
  • Beneficjenci PROW 2014-2020 ‒ 15 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

Regina Hołda DODR