Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Nowe poddziałanie ‒ Wsparcie korzystania z usług doradczych
Zmodyfikowano: 05.04.2017

Nowy okres programowania to szerokie wsparcie finansowe dla polskich rolników, w tym także w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych”. Udzielanie pomocy w ramach tego wsparcia ma umożliwić rolnikowi lub grupie rolników, bezpłatne korzystanie z profesjonalnego i kompleksowego programu doradczego, opracowanego w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb w zakresie prowadzonej przez nich działalności rolniczej.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż:

 • równowartość 1 500 euro za opracowanie i realizację 3-letniego programu doradczego dla rolnika lub grupy rolników,
 • równowartość 1 050 euro za opracowanie i realizację 2-letniego programu doradczego dla rolnika lub grupy rolników.

Rolnik może skorzystać z usługi doradczej dwukrotnie, w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Kompleksowy program doradczy może obejmować minimum dwie usługi doradcze, a w przypadku grupy rolników ‒ te same usługi doradcze dla poszczególnych rolników tworzących grupę. Jego kompleksowość polega na tym, że usługa doradcza zaczyna się od dogłębnej analizy sytuacji gospodarstwa, w tym od znalezienia jego słabych punktów, które przy współpracy z doradcą mogą być wyeliminowane. Efektem powinno być lepsze wykorzystanie zasobów i wzrost przychodów.

Zakres wsparcia obejmuje następujące elementy:

 • zobowiązania wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
 • praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska;
 • działania służące modernizacji gospodarstwa rolnego, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości;
 • wymogi do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
 • wymogi do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
 • normy higieny pracy lub normy bezpieczeństwa związane z gospodarstwem rolnym;
 • szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy.

Usługa doradcza dla rolników i grup rolników może obejmować także inne kwestie, w szczególności dotyczące:

 • łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej i ochrony wody;
 • wyników ekonomicznych gospodarstwa rolnego w zakresie oddziaływania na środowisko, w tym aspektów dotyczących konkurencyjności (np. krótkie łańcuchy dostaw, rolnictwo ekologiczne, aspekty zdrowotne chowu zwierząt);
 • innych zagadnień, wynikających z potrzeb gospodarstwa rolnego ostatecznego odbiorcy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.
Pracownicy DODR zapoznają Państwa z poddziałaniem „Wsparcie korzystania z usług doradczych”, odpowiedzą na pytania oraz dostosują usługi do indywidualnych potrzeb.

Ewa Bieńkowska DODR