Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej
Zmodyfikowano: 04.07.2022

Do 15 lipca można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca urodziły się świnie. Pomoc to nawet 160 tysięcy złotych.

Aby uzyskać wsparcie, rolnik musi zwierzęta oznakować i zgłosić do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca. Kolejnym warunkiem otrzymania pomocy jest zrealizowanie przynajmniej jednego z 12 działań prośrodowiskowych. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania. Znajduje się na niej m.in. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Producent trzody chlewnej może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować świnie urodzone w wyznaczonym okresie, we wszystkich należących do rolnika siedzibach stad. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowca może się ubiegać o wsparcie do nie więcej niż 2000 świń.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Można to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłać pocztą lub przez kuriera, jak również za pośrednictwem platformy e-PUAP. Za termin złożenia wniosku, niezależnie od sposobu dostarczenia, uznaje się datę wpływu dokumentu do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej.

ARiMR