Zadania Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu realizuje zadania związane z rolnictwem oraz rozwojem obszarów wiejskich, w szczególności zgodnie z planem działania, wytycznymi instytucji zarządzającej i jednostki centralnej oraz instrukcją zgłaszania operacji do planu operacyjnego.

W ramach zapewnienia funkcjonowania KSOW+ na poziomie wojewódzkim, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu w szczególności:

 1. opracowuje operacje na poziomie województwa i zgłasza je do planu operacyjnego zgodnie z instrukcją opracowaną przez JC, a następnie realizuje te operacje, które ostatecznie znalazły się w tym planie;
 2. przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności Sieci w województwie w zakresie dotyczącym zrealizowanych zadań;
 3. identyfikuje partnerów KSOW+ działających na poziomie województwa, umożliwia im włączenie się w realizację zadań Sieci oraz aktywizuje ich do działania na poziomie województwa;
 4. może powoływać grupy tematyczne, a w przypadku ich powołania – wspiera realizację ich zadań;
 5. realizuje zadania sieci tematycznych dotyczących innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz gospodarstw demonstracyjnych;
 6. może uczestniczyć w realizacji zadań innych sieci tematycznych, które wspiera JC;
 7. prowadzi działania informacyjno-promocyjne dotyczące PS WPR zgodnie ze Strategią komunikacji, w tym o zasadach i trybie przyznania i wypłaty pomocy oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy;
 8. współpracuje z lokalnymi punktami informacyjnymi funduszy europejskich, podległymi ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie informacji o istniejących możliwościach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków PS WPR;
 9. uczestniczy w diagnozowaniu potrzeb województwa w zakresie działań niezbędnych do podjęcia w celu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
 10. ułatwia współpracę i przepływ informacji między partnerami KSOW+ i innymi podmiotami aktywnie działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na poziomie województwa, w tym instytutami badawczymi;
 11. współpracuje z innymi jednostkami wsparcia Sieci, w szczególności z samorządem województwa ze swojego województwa;
 12. identyfikuje dobre praktyki wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich i upowszechnia ich przykłady, które przekazuje JC;
 13. proponuje kierunki tematyczne operacji, które będą realizowane w ramach planu operacyjnego, które przekazuje do JC;
 14. upowszechnia informacje dotyczące KSOW+ na swojej stronie internetowej.
   

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na poziomie województwa realizuje w szczególności zadania polegające na wymianie lub upowszechnianiu wiedzy, informacji lub doświadczeń dotyczących:

 • wsparcia dochodów gospodarstw rolnych uzależnionego od powierzchni gospodarstwa i produkcji, w tym wsparcia dla młodych rolników (filar I WPR);
 • działań na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt - ekoschematy (filar I WPR);
 • wsparcia w sektorze owoców i warzyw oraz sektorze pszczelarskim (filar I WPR);
 • rolnictwa ekologicznego (filar II WPR);
 • interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem, ochroną bioróżnorodności, zachowaniem zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt, zalesieniami, systemami rolno-leśnymi (filar II WPR);
 • wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność (filar II WPR);
 • odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej (filar II WPR);
 • rozwoju współpracy w ramach łańcucha wartości (filar II WPR);
 • tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup producentów rolnych, w tym poprawy pozycji rolników w łańcuchu wartości (filar II WPR);
 • systemów jakości żywności oraz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw (filar II WPR);
 • zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym, w tym ubezpieczeń (filar II WPR);
 • modernizacji sektora rolnego przez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania, w tym grupy operacyjne EPI, inteligentne wsie, gospodarstwa demonstracyjne (filar II WPR).

Nie wszystkie powyższe obszary tematyczne są realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu w każdym roku, ponieważ ich realizacja wynika z kierunków tematycznych zaproponowanych przez Komitet Sterujący ds. KSOW+.
 

źródło: www.ksowplus.pl
Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+