Wyjazd studyjny – Rolnictwo regeneratywne w ramach Zespołu tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego

Wyjazd studyjny pod hasłem „Rolnictwo regeneratywne w ramach Zespołu tematycznego związanego z zagadnie­niami chowu i hodowli bydła mięsnego”, został zorganizo­wany 25-26 maja przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

W wyjeździe do gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła mięsnego w województwie lubuskim uczestniczyli dolnośląscy rolnicy, producenci, hodowcy bydła, przedsta­wiciele doradztwa rolniczego i świata nauki, a także miesz­kańcy obszarów wiejskich zainteresowani tą tematyką.

Koncentracja produkcji towarowej i wzrost skali produk­cji mleka sprawia, że wielu rolników szuka alternatywy dla produkcji bydła mlecznego. Jedną z często wybieranych opcji jest chów bydła mięsnego. Ten kierunek produkcji pozwala na racjonalne wykorzystanie użytków zielonych i realizację programów rolno-środowiskowo-klimatycz­nych. Zwierzęta wykorzystują ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska.

W ostatnim czasie obserwujemy też odchodzenie od za­sad intensywnego, przemysłowego rolnictwa. Rolnictwo regeneratywne, które odtwarza i utrzymuje potencjał plo­notwórczy gleby poprzez prowadzenie produkcji rolniczej, która nie szkodzi środowisku, wpisuje się w ten trend. Taki sposób hodowli wykorzystuje założenia rolnictwa integro­wanego, ekologicznego, permakultury i rolnictwa precyzyj­nego. Wymaga to od prowadzących chów bydła spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili gospodarstwa ho­dowlane, w których zastosowano innowacyjne rozwiązania, łączące w optymalny sposób produkcję roślinną i zwierzę­cą. Jako pierwsze uczestnicy wyjazdu obejrzeli gospodar­stwo Dariusza Matkowskiego w Słońsku.

Jest to jedno z największych gospodarstw w województwie lubuskim. Jego podstawowym profilem jest hodowla bydła mięsnego oraz koni zimnokrwistych. Rasa polecana przez właściciela to limousine.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku gospodarstwo posia­dało 70 ha, dziś jego areał wynosi 3 tysiące ha łąk i 400 ha kukurydzy. Produkcja roślinna odpowiada potrze­bom prowadzonej hodowli. System utrzymania bydła mię­snego to głównie wypas na łąkach.

Kolejne odwiedzone gospodarstwo w miejscowości Kamień Mały prowadzi Zbigniew Kołoszyc z rodziną. Właści­ciel zajmuje się hodowlą bydła mięsnego od dziesięciu lat. Utrzymuje około 200 sztuk bydła mięsnego rasy limousine oraz blonde d’aquitaine. W rozrodzie stosuje krycie natural­ne. Właściciel jest laureatem wielu konkursów, jak Produ­cent Bydła Mięsnego Roku 2021 w kategorii hodowca czy Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jest też Wicemistrzem krajowym AgroLigi.

Trzecie gospodarstwo, należące do Ulricha Schoflera, znajduje się w Dąbrówce Małej. Gospodarz posiada około 120 sztuk bydła mięsnego rasy limousine, 800 ha gruntów ornych, Produkcja roślinna jest realizowana między innymi na potrzeby pro­wadzonej hodowli. Właściciel prowadzi gospodarstwo od 25 lat i za­trudnia 10 osób.

Wyjazd studyjny ułatwił nawiązywanie kontaktów oraz umożliwił zdo­bycie wiedzy i praktycznych informacji na temat innowacyjnych przed­sięwzięć hodowlanych. Był także źródłem inspiracji dla uczestników.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

Izabela Michniewicz DODR