Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie wołowskim”

W dniach 24-25 października 2022 r. na terenie powiatu oleśnickiego odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie wołowskim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie wołowskim, eksperci z dziedziny hydrologii, przedstawiciele lokalnych samorządów, Lasów Państwowych, doradztwa rolniczego, a także rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, podczas których przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Piotr Kubiciel omówił zasady retencji wodnej, podstawowe pojęcia meteorologiczne, metody i typy pomiarów oraz rodzaje urządzeń wykorzystywanych w stacjach meteorologicznych i hydrologicznych. W terenie przedstawiono jedną z metod badania dna rzeki i określania przepływu wody w korycie oraz sposoby interpretacji wyników. Omówiono także budowę urządzeń wykorzystywanych do pomiarów poziomu wody w rzece na przykładzie instalacji wodowskazu na Nysie Szalonej. 

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu studyjnego odwiedzili teren Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Leśniczy Tomasz Taciak przedstawił uczestnikom przykłady rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych urządzeń małej retencji na terenie wybranych leśnictw. Omówił wpływ instalacji na ekosystem i krajobraz, a także wpływ retencji na florę i faunę występującą na terenie Nadleśnictwa. Przedstawił również zbiornik, który aktualnie jest obiektem przyrody chronionej, ze względu na występowanie żółwia błotnego.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR