Zmiany w Programie Prosument – dofinansowanie mikroinstalacji OZE

logo prosument

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23.06 2015 r. zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument. To linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Program Prosument, to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Ma na celu wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Opiera się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego, które będzie uzupełnione dotacją. Instrument skierowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Budżet programu Prosument na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł. 

Program został dostosowany do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych. Wprowadzone zmiany pozwolą na skorzystanie z finansowania do mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii większej liczbie beneficjentów poprzez rozdzielenie konieczności łączenia w jednej inwestycji produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz obniżenie progu wielkości inwestycji dla gmin.

W najbliższym czasie zastanie ogłoszony przez WFOŚiGW nabór dla wszystkich trzech ścieżek programu: samorządowej, bankowej i realizowanej. Zarząd NFOŚiGW zakłada, że
w wyniku nowego naboru zwiększy się liczba podmiotów, oferujących finansowanie
w ramach programu Prosument, co będzie ułatwieniem dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z pomocy na inwestycje w mikroinstalacje OZE.

Wprowadzone zmiany

Do zatwierdzonych głównych zmian w programie Prosument, należy zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej oraz wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia tj. wyższą dotację. 

Wyższe dotacje

Na inwestycje w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację
o mocy do 40 kWp, do końca 2016 będzie można otrzymać dofinansowanie do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. W kolejnych latach pomoc spada do 30 proc. Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje również: zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt. Dla tych przedsięwzięć dofinansowanie wynosi do końca 2016 r. 20 proc. kosztów kwalifikowanych, potem zaś – 15 proc.

W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji, zwiększono budżet programu przeznaczony na pomoc bezzwrotną z 240 mln zł na 280 mln zł.

Znowelizowany program wprowadza niższe stawki dotyczące maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżki dotyczą kolektorów słonecznych (do 2000 zł/kW) oraz systemów fotowoltaicznych (do 7000 zł/kW dla instalacji o mocy do 5 kWp i 6000 zł/kW – powyżej 5 kWp). Wprowadzono też zmiany w niektórych zapisach dotyczących wymagań technicznych, m.in. dotyczących kotłów na biomasę, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, a także osób uprawnionych do projektowania i montażu instalacji.

W zmienionym programie Prosument dodano zapis, że w przypadku skorzystania
z dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie
o odnawialnych źródłach energii.

Obniżono dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
z 1 mln zł do 200 tys. zł oraz rozszerzono katalog beneficjentów o ich stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu posiadają 100 proc. udziałów.

Bankom finansującym (aktualnie BOŚ Bank) podniesiono górną granicę puli środków na pożyczki z dotacją, o jakie będzie mógł się starać bank. Bank będzie mógł wnioskować
o dwukrotnie większą kwotę do 40 mln zł, kwota minimalna pozostała bez zmian. Zmieniono też zapisy odnośnie maksymalnych opłat i prowizji pobieranych przez banki.

W przypadku WFOŚiGW dopuszczono udzielanie przez fundusze dofinansowania jednostkom samorządu terytorialnego.

Od kiedy obowiązują

Zmienione zapisy programu będą obowiązywały dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW – oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków.

Więcej informacji o programie PROSUMENT (odniesienie do adresu: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/ )

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu

 

Źródła:

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
www.nfosigw.gov.pl

 
Bank Ochrony Środowiska
EKOkredyt PROSUMENT
www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument