Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 14.11.2016

Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 14.11.2016 r.

Warunki agrometeorologiczne

Ostatni miesiąc przyniósł oczekiwane opady deszczu. Od 13 października do 14 listopada w rejonie Dzierżoniowa spadło 37 mm opadów deszczu, a w rejonie Jawora 80 mm, co w znacznym stopniu poprawiło zasobność gleby w wodę. Temperatury nocne wahały się od 2 do 5 oC. Pod koniec października wystąpiły pierwsze przymrozki. W dzień było od 7 do 10 oC.

Zboża

Większość zbóż ozimych na Dolnym Śląsku została posiana do połowy listopada. Zaawansowanie wynosi 94% zaplanowanej powierzchni. Na ukończeniu były siewy pszenicy ozimej, głównie na polach po zbiorze kukurydzy i burakach cukrowych, do zasiania pozostało około 9% planowanego areału. Zasiewy pszenicy zostały nieco opóźnione z powodu deszczu. Rolnicy wstrzymywali się wtedy z pracami polowymi. Zboża posiane przed opadami szybko powschodziły i znajdują się w fazie krzewienia, pszenica w fazie od kiełkowania do 2-4 liści. Zachwaszczenie na ogół niewielkie, występują samosiewy zbóż. Na niektórych polach rolnicy po wschodach zwalczają chwasty.

Rzepak

W zależności od terminu siewu rzepak znajduje się w fazie 5-8 liści (tworzenie rozety). Po opadach deszczu stan plantacji znacznie się poprawił, wschody wyrównały się. Rolnicy prowadzą ochronę chemiczną przed chorobami i stosują nawożenie mikroelementami. Na chronionych plantacjach, zachwaszczenie jest niewielkie. Na części plantacji pojawiły się pchełki, miniarki i mszyce.

Rośliny okopowe

W połowie listopada trwał jeszcze zbiór buraków cukrowych. Korzenie buraków są pryzmowane na obrzeżach pól i sukcesywnie dostarczane do cukrowni. Zebrano już ponad 70% posianego areału, średni plon to 522 dt/ha. Polaryzacja to 16-18%. Miejscami występują objawy chwościka i brunatnej plamistości liści, zaobserwowano pojawienie się pchełki i mszycy buraczanej. Większość plantacji jest wolna od chwastów, miejscami pojawia się wtórne zachwaszczenie.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej pozostaje bez zmian i wynosi 60,40 zł/dt. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 64,20 zł/dt (w 2015 roku było 69,00 zł/dt). Spadek ceny wyniki ok. 7%.

Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 57,50 zł/dt, cena najczęściej oferowana to 58,00 zł/dt.

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi obecnie 50 zł/dt, czyli bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i mniej o 10% niż rok temu. Cena kukurydzy na ziarno wynosi średnio 36,86 zł/dt (mokra), 56,70 zł/dt (sucha).

Żywiec bez zmian

Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku do ubiegłego miesiąca nie uległy większym zmianom. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 7,08 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,56 zł/kg (wzrost o 7% w stosunku do cen ubiegłorocznych).

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,66 zł za kg (mniej o 4% niż w październiku), w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,11 zł/kg. Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie od miesiąca. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,80 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,94 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów bez zmian.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 124,33 zł/dt (cena bez zmian),
  • polifoska 8 – 168,43 zł/dt (spadek ceny o ok. 2%),
  • saletra amonowa 34% – 107,68 zł/dt (wzrost ceny o ok. 2%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 17 października do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich. Zaliczki otrzymają wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania tych płatności. Na razie, do 14 listopada ARiMR przekazała z tego tytułu, na konta bankowe ok. 1,08 mln rolników 7,22 mld zł.

Ponadto do rolników trafiło 518,43 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz 45,45 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za 2016 rok. Te dwa rodzaje dopłat są również wypłacane od 17 października. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny. Po raz pierwszy ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat. Do końca października rolnicy otrzymają ponad 3 mld zł, a do końca listopada ok. 9,5 mld zł. z tego tytułu. Dla rolników będzie to znaczące wsparcie ich dochodów w okresie jesienno-zimowym, w którym zazwyczaj zaopatrują swoje gospodarstwa w nawozy, środki ochrony roślin i zakupują sprzęt rolniczy, gdyż są one relatywnie tańsze.

Więcej na Modernizację

Będzie więcej pieniędzy na udzielenie wsparcia rolnikom, którzy ubiegali się wiosną tego roku o przyznanie pomocy na inwestycje w Modernizację gospodarstw rolnych, finansowane w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc były przyjmowane od 31 marca do 29 kwietnia.

Łączna pula środków na wsparcie inwestycji związanych z tzw. obszarem D, czyli z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększaniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększaniem wartości dodanej produktu wzrosła o ponad 218 mln euro do kwoty przekraczającej 583 mln euro.

Limit środków na takie inwestycje pozwalał na udzielenie wsparcia 6 tysiącom rolników,. Teraz, dzięki zwiększeniu limitu dostępnych środków, potencjalna liczba beneficjentów zwiększy się do ponad 12 tysięcy. Ostateczna liczba zawartych umów zależy od kursu euro oraz średniej wysokości przyznanej pomocy poszczególnym wnioskodawcom, a także od ostatecznej liczby wniosków mieszczących się w limicie. Te korzystne dla rolników zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1719). W województwie dolnośląskim pula została powiększona do 30 632 065 euro i szacuje się, że pozwoli to na udzielenie pomocy dla 687 beneficjentów.

Wnioski na Rozwój przedsiębiorczości

Do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na Rozwój przedsiębiorczości ‒ rozwój usług rolniczych finansowane ze środków PROW 2014 – 2020

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

  • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
  • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
  • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Źródło: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR

Zmodyfikowano: 17.11.2016