Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Stan bazy produkcyjnej - archiwum

Pobierz plikBaza produkcyjna sektora wieprzowiny zwiększyła się o 5,47%, w roku 2016 -  za sprawą uwarunkowań rynkowych II półrocza i reakcji na nie. Trudno jednak mówić o zmianie niekorzystnej struktury stad. Zróżnicowane reakcje na nową sytuację w regionach i zmniejszenie bazy w 7 z nich (pdf - 191 kB)Pobierz plikNieco mniejsza baza produkcyjna sektora brojlerów kurzych, 2016 - przy wielkich tendencjach wzrostowych w kujawsko-pomorskim, jak również w mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim, a mniejszych w lubuskim. Dolnośląska baza zmniejszyła się bardziej niż krajowa (pdf - 190 kB)

Pobierz plikRosnący stan bazy produkcyjnej polskiego sektora wołowiny – w dużym stopniu związany z wielkopolskim, jak również z kujawsko-pomorskim oraz łódzkim. Zmiany struktury stad korzystne dla rozwoju branży. (pdf 55 kB)

Pobierz plikZwiększenie bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka, 2016 – w minimalnym zakresie – przy nieporównywalnie wyższym wzroście dostaw surowca dla przemysłu. Rośnie rola kilku regionów w powiększaniu możliwości produkcyjnych branży – w tym głównie wielkopolskiego, ale w dużym stopniu też warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego (pdf - 187 kB)

Pobierz plikBaza produkcyjna sektora wieprzowiny zmniejsza się w roku 2016 w wielkim tempie – z utrzymaniem niekorzystnej struktury stad. Bardzo niepokojące zmiany w warmińsko-mazurskim, ale także w 3 innych regionach z dużą bazą (pdf 41 kB)

Pobierz plikZwiększenie bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka, w roku 2016 – w zakresie 1,36% – przy znacząco wyższym wzroście dostaw surowca dla przemysłu. Rośnie rola kilku regionów – w tym wielkopolskiego – w powiększaniu możliwości produkcyjnych branży, w roku bieżącym i następnych latach. (pdf 40 kB)

Pobierz plikImponujący wzrost bazy produkcyjnej polskiego sektora jajczarskiego, 2015 – na tle poprzedniego. Kluczowa rola wielkopolskiego we wzroście. Różnice regionalne nadal bardzo widoczne. Dolnośląskie na 3 pozycji w kraju. (pdf 42 kB)

Pobierz plikDalsze ogromne przyspieszenie wzrostu bazy produkcyjnej sektora brojlerów kurzych, 2015. Ogromna rola zachodniopomorskiego i podlaskiego w zmianach. Bardzo duże i narastające różnice regionalne. Dolnośląskie zwiększa bazę na poziomie niższym niż kraj. (pdf 46 kB)

Pobierz plikWielki wzrost bazy produkcyjnej sektora mięsa indyczego, 2015 – w głównej mierze za sprawą kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Duże różnice regionalne – przy ogromnym skurczeniu baz w podlaskim i łódzkim. Dolnośląskie pozostaje na siódmej pozycji w kraju. (pdf 40 kB)

Pobierz plikStabilny stan bazy produkcyjnej polskiego sektora wołowiny – przy znacznym jej wzroście w wielkopolskim, małopolskim i opolskim. W dolnośląskim mniejsza baza. (pdf 47 kB)


Pobierz plikZmniejszenie bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka, przy – mimo to – bardzo znacznym wzroście dostaw surowca dla przemysłu; wzrost skali i uprzemysłowienia produkcji. Rośnie rola warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, a zwłaszcza wielkopolskiego w powiększaniu możliwości produkcyjnych branży w roku 2016. (pdf 47 kB)

Pobierz plikBaza produkcyjna sektora wieprzowiny zmniejsza się w ogromnym tempie. Utrzymuje się bardzo niekorzystna struktura stad. Skala zmian w wielkopolskim niezwykła. (pdf 42 kB)

Pobierz plikZnaczny wzrost bazy produkcyjnej polskiego sektora wołowiny, 2015 – związany w decydującym stopniu z mazowieckim i lubelskim, a w dużym z wielkopolskim. W dolnośląskim tendencje podobne jak w kraju. (pdf 47 kB)

Pobierz plikWyraźne zmniejszenie bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka w roku 2015, przy – pomimo tego – znacznym wzroście dostaw rynkowych surowca dla przemysłu. Wiodąca rola podlaskiego i mazowieckiego w powiększaniu możliwości produkcyjnych branży. (pdf 47 kB)

Pobierz plikZwiększenie bazy produkcyjnej sektora mięsa indyczego, 2014 – w głównej mierze za sprawą podlaskiego i lubelskiego, ale też wielkopolskiego; przy dużym zróżnicowaniu w regionach. (pdf 41 kB)

Pobierz plikUmiarkowane zmniejszenie bazy produkcyjnej polskiego sektora jajczarskiego, 2014 – w dużym stopniu związane z wielkopolskim, jak też śląskim i dolnośląskim. Zróżnicowanie regionalne nadal bardzo widoczne. (pdf 41 kB)

Pobierz plikWielokrotne przyspieszenie wzrostu bazy produkcyjnej sektora brojlerów kurzych, 2014. Ogromna rola kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego w zmianach. Silne zróżnicowanie regionalne wzrostu. Dolnośląskie zwiększyło swą bazę w sposób rekordowy. (pdf 45 kB)

Pobierz plikPasze przemysłowe, a surowce w produkcji zwierzęcej. Do marca sezonu 2015/16 relacje najkorzystniejsze dla sektora wołowiny; dobre dla jajczarskiego. Ostatnio poprawa relacji w sektorze wieprzowiny. Możliwości ekspansji branży mięsnej na rynku światowym niezwykle wzrosły od marca. (PDF - 33 kB)

Pobierz plikW sektorze wieprzowiny nadal ogromne i systematyczne zmniejszanie się bazy produkcyjnej – z utrzymującymi się, jeszcze niekorzystniejszymi zmianami w strukturze stad. (pdf 42 kB)

Pobierz plikOgromne zmniejszenie w skali roku bazy produkcyjnej sektora wieprzowiny – z narastającym rozmiarem przemieszczeń zasobów w regionach i utrzymującym się niekorzystnym kierunkiem zmian w strukturze stad. Tendencje w dolnośląskim całkiem odmienne od krajowych. (pdf 47 kB)

Pobierz plikWzrost bazy produkcyjnej polskiego sektora wołowiny, 2015 – związany w decydującym stopniu z mazowieckim i wielkopolskim, a dużym z lubelskim. Tendencje w dolnośląskim zbliżone do krajowych. (pdf 47 kB)

Pobierz plikNiewielkie zwiększenie bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka w i półroczu 2015; z porównywalnie małym uszczupleniem w skali roku. Małe różnice regionalne – z wiodącą rolą wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego w powiększaniu możliwości produkcyjnych branży. (pdf 46 kB)

Pobierz plikSkurczenie bazy produkcyjnej sektora wieprzowiny, w dużym zakresie w skali roku – z niepokojącym rozmiarem przemieszczeń zasobów w regionach i utrzymującym się niekorzystnym kierunkiem zmian w strukturze stad. (pdf 42 kB)

Pobierz plikNIEWIELKI WZROST BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA WOŁOWINY, 2014 – ZWIĄZANY W ZNACZNYM STOPNIU Z WIELKOPOLSKIM. RÓŻNICE REGIONALNE WYRAŹNE – NA TLE SEKTORA MLEKA (pdf 181 kB)

Pobierz plikNIEWIELKIE USZCZUPLENIE BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTORA MLEKA W ROKU 2014 – NIE WPŁYWAJĄCE NA JEGO MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE, WOBEC WZROSTU MLECZNOŚCI ORAZ UPRZEMYSŁOWIENIA BRANŻY. MAŁE RÓŻNICE REGIONALNE. (pdf 181 kB)

Pobierz plikBardzo duża skala wzrostu bazy produkcyjnej polskiego sektora jajczarskiego, 2013. W wielu regionach ogromny wzrost, a w zachodniopomorskim niezwykły. Różnice między regionami widoczne, umiarkowane; podział na 2 kategorie. (pdf 47 kB)

Pobierz plikZmniejszenie bazy produkcyjnej sektora mięsa indyczego – na tle sektora mięsa drobiu i mięsnego jako całości. (pdf 39 kB)

Pobierz plikUmiarkowany wzrost bazy produkcyjnej sektora brojlerów kurzych, 2013 - nie obejmujący mazowieckiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Zróżnicowanie regionalne duże - z silnym wzrostem bazy w siedmiu regionach. Dolnośląskie bardzo zwiększyło swoją bazę. (pdf 45 kB)

Pobierz plikZwiększenie bazy produkcyjnej polskiego sektora wołowiny w I półroczu 2014 - w szczególności na zachodzie i w centrum, największe w dolnośląskim. (pdf 52 kB)

Pobierz plikStabilność bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka w I półroczu 2014 - ze znacznym przepływem zasobów do regionów o dużym znaczeniu branży, w szczególności do łódzkiego. Duża poprawa pozycji dolnośląskiego. (pdf 47 kB)

Pobierz plikMinimalne zmiany bazy produkcyjnej sektora wieprzowiny w drugim kwartale 2014 – przy niepokojącej skali przemieszczeń zasobów w regionach i szczególnie niekorzystnym kierunku zmian w strukturze stad. (pdf 40 kB)

Pobierz plikZauważalny wzrost bazy produkcyjnej sektora wieprzowiny - z wyłaczeniem czołowego regionu wielkopolskiego. Niepokojąco duża skala przemieszczeń zasobów w regionach. Symptomy wyodrębnienia sektora produkcji prosiąt w pomorskim. W dolnośląskim sytuacja zdecydowanie najgorsza. (pdf 43 kB)

Pobierz plikZnaczący ubytek bazy produkcyjnej sektora wołowiny w II półroczu 2013 - jednak w skali roku widoczne jej zwiększenie, zmiany wyjątkowo niewielkie - potwierdzające stabilność branży. (pdf 38 kB)

Pobierz plikUbytki bazy produkcyjnej sektora mleka w II półroczu 2013, w skali roku jednak bardzo niewielkie - zwłaszcza na tle postępu restrukturyzacyjno-modernizacyjnego, owocującego wzrostem produkcji rynkowej surowca (pdf 38 kB)

Pobierz plikKontynuacja wzrostu w sektorze mięsa indyczego. Duża dynamika zmian i skala przemieszczeń zasobów. Postępująca polaryzacja regionalna - z ogromnym zwiększeniem roli dolnośląskiego na tle kraju. (pdf 40 kB)

Pobierz plikUbytek bazy produkcyjnej sektora mięsa brojlerów kurzych - przy wyższej liczbie piskląt dla stad towarowych - typu mięsnego, wzroście produkcji towarowej, zwłaszcza drobnotowarowej - w dużej mierze stymulowanym wpływem rynków zagranicznych oraz rekordowo wysokim poziomem konkurencyjności sektora. (pdf 43 kB)

Pobierz plikUszczuplenie bazy produkcyjnej sektora jajczarskiego, w dużej mierze związane z wielkopolskim - z tendencją przeciwną 6 regionach, w tym w dolnosląskim. Sytuacja trudna do oceny - wobec wzrostu liczby piskląt dla stad towarowych niosek, rosnącej liczby ferm oraz narastającej roli stymulującej rynków zagranicznych. (pdf 33 kB)

Pobierz plikOgromne zwiększenie tempa kurczenia się bazy produkcyjnej sektora wieprzowiny, w II półroczu 2013 – znacznie niżej miliona stada podstawowego (pdf 40 kB)

Pobierz plikWzrost bazy produkcyjnej sektora wołowiny w I półroczu 2013, za sprawą regionów o podstawowym znaczeniu sektora - sprzyjający pozycji żywca wołowego w gospodarstwie mlecznym. Duża poprawa sytuacji w dolnośląskim. (pdf 46 kB)

Pobierz plikNiewielkie zmiany bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka w skali krajowej, w I półroczu 2013 - przy ogromnym jej wzroście w wielkopolskim, a bardzo dużym w mazowieckim; ubytki w dolnośląskim (pdf 46 kB)

Pobierz plikDalsze zmniejszenie bazy produkcyjnej polskiego sektora wieprzowiny w II kwartale i lipcu 2013 - choć w tempie znacznie mniejszym na tle tendencji całorocznej(pdf 39 kB)

Pobierz plikZnacznie ograniczona skala ubytku bazy produkcyjnej sektora wieprzowiny w I kwartale 2013 na tle ub.r. Jednocześnie 3-krotnie większe ograniczenie rozmiarów całego sektora - za sprawą ubytku warchlaków. (pdf 51 kB)

Pobierz plikZmniejszenie bazy produkcyjnej sektora wołowiny w II półroczu 2012 roku, z wyłączeniem wielkopolskiego - przy zachowaniu małej tendencji wzrostowej w skali rocznej i zmianach struktury stada - sprzyjających pozycji żywca wołowego w gospodarstwie mlecznym. (pdf 46 kB)

Pobierz plikZmniejszenie bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka, w II półroczu 2012 – przy jego pozytywnych zmianach strukturalnych (pdf 332 kB)

Pobierz plikDuży wzrost bazy produkcyjnej sektora mięsa brojlerów kurzych - wobec sytuacji w całej branży mięsnej - przy jednocześnie ogromnym zróżnicowaniu w regionach (pdf 40 kB)

Pobierz plikZnaczny wzrost bazy produkcyjnej sektora jajczarskiego w roku 2012 - połączony z bardzo dużymi przemieszczeniami zasobów (pdf 40 kB)

Pobierz plikW sektorze mięsa indyczego niezwykła skala wzrostu i dynamika zmian w roku 2012 - głównie za sprawą regionu mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego (pdf 40 kB)

Pobierz plikSKALA ZMNIEJSZENIA BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTORA WIEPRZOWINY W II PÓŁROCZU 2012 SZOKUJĄCA. NA TYM TLE JESZCZE BARDZO NIEKORZYSTNE ZMIANY W STRUKTURZE STAD (pdf 283 kB)

Pobierz plikZauważalny wzrost bazy produkcyjnej polskiego sektora wołowiny w I półroczu 2012 – przy stabilnej sytuacji w większości regionów (pdf 40 kB)

Pobierz plikNiewielkie zmiany bazy produkcyjnej polskiego sektora mleka w I półroczu 2012 – z jednoczesnym postępem w zakresie wydajności produkcji i związku z rynkiem (pdf 40 kB)

 

Pobierz plikWzrost, duża dynamika zmian i przemieszczenia zasobów na wielką skalę w sektorze mięsa indyczego (pdf 40 kB)

Pobierz plikNiewiekie zmniejszenie bazy produkcyjnej sektora jajczrskiego - nie dotyczące wielkopolskiego (pdf 40 kB)

Pobierz plikDalsze ograniczenie bazy produkcyjnej polskiego sektora wieprzowiny w grudniu 2011 i pierwszym kwartale 2012 (pdf 40 kB)

Zmodyfikowano: 21.09.2017