Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Bieżący stan rynku uprawnień do produkcji mleka w ostatnim sezonie transferowym (02.12.2014)

Zróżnicowanie regionalne odpowiadające sile województw w sektorze mleka. Ustabilizowanie wielkości rynku, cen i proporcji ofert kupna i sprzedaży.

Po już większości (bo po 7 miesiącach) ostatniego sezonu kwotowego – sytuacja w zakresie dostaw surowca nadal (bardzo jednoznacznie) wskazuje na wielkie (6-7%) przekroczenie limitu dostaw dla Polski – w wysokości (jak w sezonie 2013/14) 10mln 56tys. ton. Wobec tempa wzrostu oraz rozwoju polskiego sektora mleka, w minionych kilku latach (potwierdzonych także ostatnio wzrostem 2014 populacji aktywnej), ze zwracającym uwagę okresem od połowy roku 2013 – taki rozwój sytuacji (z końcem funkcjonowania systemu kwotowego) był w naszym Ośrodku przewidywany (sygnalizowany w licznych informacjach) – nawet w sezonie 2012/13; zakończonym (w porównaniu z dzisiejszym problemem) minimalnymi sureplevy – z tytułu przekroczeń limitów. Wobec dotkliwszych obciążeń z tytułu przekroczeń limitów  sezonu 2013/14 – w sytuacji utrzymania tendencji wzrostu oraz rozwoju polskiego sektora mleka, w ostatnim sezonie kwotowym (co oczywiste szczególnie z uwagi na wielki wpływ rynku światowego) – wiadomo iż przekroczenia limitów mogą być duże i co więcej winny być przyjęte, z uwagi na długofalowy interes 9-go na liście VITS/UNCTAD sektora polskiej gospodarki.

Producenci widząc niedobór uprawnień dla rynkowej produkcji surowca – powinni go racjonalnie ograniczyć w ostatnim sezonie kwotowym. Problem ten wystąpić musi, a bać się go nie należy (bo o to przecież tu chodzi potencjalnym konkurentom na światowym rynku mleka i jego przetworów). Obserwując bacznie rozwój sytuacji w okresie transferowym 2014/15 – należałoby w odpowiednim momencie i na możliwie korzystnych warunkach uzupełnić stan uprawnień danego gospodarstwa mleczarskiego; pamiętając w każdym momencie, że przymusu takiego brak – powinna to być opcja. Inne działania dostosowawcze – jak najbardziej oczekiwane tutaj – leżą w gestii przemysłu.

SYTUACJA PO CZWARTYM MIESIĄCU SEZONU TRANSFEROWEGO 2014/15

Jest stosunkowo klarowna: niska (by nie powiedzieć minimalna) podaż KI, z wysoką ich ceną. Na podstawie dotąd zawartych (dużej już ilości) transakcji w obrocie giełdowym – wartość uprawnień po czwartym miesiącu sezonu można określić na 43gr/kg, przy coraz trudniejszych do określenia oczekiwaniach sprzedających, a z na ogół określoną – stosunkowo niską – ceną oferowaną przez kupujących. Różnice cen listopada pomiędzy regionami były małe i nie przekraczały 5gr – z 45gr w mazowieckim, wielkopolskim, podlaskim i ceną w regionach południowo-wschodnich wcale nie najniższą. Co ważniejsze – wobec wielkiego wzrostu cen uprawnień we wrześniu, ich uspokojenia w październiku – w listopadzie ceny niemal zupełnie się nie zmieniały, a co więcej – znamienny był ich spadek w warmińsko-mazurskim.

Stan po półmetku już sezonu transferowego – charakteryzuje duża ilość ofert na rynku i szybkie tempo ich znikania/realizacji (choć zdarzają się już incydentalnie oferty sprzedaży nie znikające w ciągu miesiąca). Rynek KI zdecydowanie zdominowali oferenci z 3 regionów o podstawowym znaczeniu sektora mleka. Gdy chodzi o regiony o dużym znaczeniu sektora – są one mniej, choć też aktywne – a szczególnie warmińsko-mazurski. Regiony z mniejszym znaczeniem sektora cechuje rynek uprawnień mniej aktywny, choć nie znaczy to, że mało aktywny.

Dla obrazu rynku po czwartym miesiącu sezonu transferowego 2014/15 nadal charakterystyczna jest ogromna przewaga ofert kupna. Z drugiej strony dysproporcja ta w listopadzie wyraźnie się zmniejszyła. Taka sytuacja skłania ku przypuszczeniu, że przynajmniej część uczestników rynku KI ocenia, że do 28 lutego i podjęcia rozstrzygających działań pozostaje dużo czasu.

Czy rzeczywiście dużo – zważywszy rekord majowy, od czasu integracji, w dostawach surowca dla przemysłu; następnie wynik lipca – bliski rekordowi majowemu, przy niewiele niższych wynikach czerwca i sierpnia, a dostawach października znacznie wyższych od ubiegłorocznych w tym czasie?

 

Termin następnej informacji o stanie rynku KI w ostatnim okresie transferowym: 7 stycznia 2015.
Informacja końcowa – w dniu 4 lutego 2015 roku

 

Zmodyfikowano: 08.01.2015