Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Koszty eksploatacji nowoczesnych kombajnów zbożowych cd.

Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji wyznaczono całkowity koszt eksploatacji kombajnu zbożowego na godzinę wykonanej pracy. Stanowi on sumę jednostkowych kosztów utrzymania i użytkowania. Koszt ten zawiera się w przedziale od 308,00 zł dla kombajnów najstarszych do 370,00 zł dla maszyn z przedziału wiekowego od 6 do 10 lat. Dla kombajnów najnowszych koszt eksploatacji na 1 godzinę pracy wynosi 338,00 zł. Uwzględniając wydajność praktyczną poszczególnych kombajnów zbożowych wyznaczono koszt wykonania pracy (koszt eksploatacji) na jednostkę wykonanej pracy. Stanowi on iloraz kosztu eksploatacji na godzinę wykonanej pracy i wydajności eksploatacyjnej. Wydajność ta dla maszyn najnowszych i najstarszych jest porównywalna i wynosi około 2,38 ha/h, a dla kombajnów z przedziału wiekowego od 6 do 10 lat około 1,78 ha/h.
Średni koszt zbioru ziarna z powierzchni jednego hektara dla kombajnów z przedziału wiekowego do 5 lat, od 6 do 10 lat i powyżej 10 lat dla analizowanych grup maszyn wynosi odpowiednio 150,00 zł/ha, 206,00 zł/ha oraz 139,00 zł/ha. Najwyższy koszt eksploatacji kombajnów z grupy 2 (od 6 do 10 lat) jest wynikiem niższej, w porównaniu z pozostałymi grupami maszyn, wydajności eksploatacyjnej, oraz najwyższymi kosztami napraw.

W przeprowadzonej kalkulacji kosztów eksploatacji kombajnów zbożowych nie uwzględniono kosztu wynagrodzenia operatora kombajnu, z uwagi na fakt, że w analizowanych gospodarstwach obsługa maszyn wykonywana była przez samych rolników, tym samym koszty te nie były wykazywane.
Aby móc w pełni porównać koszt eksploatacji kombajnu zbożowego z cenami usług kombajnowania zbóż i rzepaku, które w roku 2007 na terenie Dolnego Śląska zawierały się w granicach od 220,00 zł/ha do 300,00 zł/ha, wskazane byłoby uwzględnienie kosztu obsługi kombajnu. Kształtuje się on w zakresie od 15,00 zł do 30 zł na godzinę pracy maszyny. Tym samym koszt zbioru ziarna z powierzchni jednego hektara wzrósłby od 6,30 – 12,60 zł/ha w przypadku maszyn najnowszych i najstarszych, do 8,40 – 16,80 zł/ha dla kombajnów w wieku od 6 do 10 lat. We wszystkich analizowanych gospodarstwach przy wykorzystaniu rocznym maszyny od 125 godzin (kombajny najstarsze) do 250 godzin (kombajny do 10 lat) koszt własny zbioru 1 hektara był niższy od kosztu usługi kombajnowania obowiązującej w sezonie 2007 na Dolnym Śląsku.

Zmniejszająca się opłacalność produkcji rolnej wymaga dążenia do obniżania kosztów utrzymania oraz użytkowania maszyn w gospodarstwie, które w dużej części decydują o kosztach produkcji. Porównanie kosztu eksploatacji własnego sprzętu, bądź też planowanego do zakupu z cenami usług pozwala na przeprowadzenie rachunku ekonomicznego, ułatwiającego podjęcie decyzji o zakupie lub też dalszej eksploatacji posiadanego już sprzętu.

 

Opracowanie: Arkadiusz Niemiec

Zmodyfikowano: 05.07.2013