Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Koszty eksploatacji maszyny rolniczej cd.

Przy rozwijaniu nominalnej siły uciągu poślizg kół napędowych powinien być nie większy niż 18% dla ciągników 4K2 i 16% dla ciągników 4K4.
Zmierzona zgodnie z powyższymi warunkami siła uciągu jest nominalną siłą uciągu, a jej wartość daje podstawę do zaszeregowania danego ciągnika do jednej z dziesięciu klas uciągu.
Dla lepszego zobrazowania zagadnienia przedstawiamy przykładowe wyliczenia jednostkowych kosztów eksploatacji kombajnu zbożowego, przy różnym wykorzystaniu sezonowym.
Przykład obliczania
Wyliczyć i porównać kalkulacyjne koszty jednostkowe eksploatacji kombajnu zbożowego przy różnym wykorzystaniu sezonowym:
A - 100 ha/rok
B - 300 ha/rok
Wydajność eksploatacyjna kombajnu W07 – 2 ha/h .
Cena zakupu kombajnu wynosi 300 000,- PLN.
12-letni okres eksploatacji
WYLICZENIA
1. Koszty utrzymania – Ku
1.1. Koszt amortyzacji Ka = Cm : Tu = 300 000 : 12 = 25 000,- PLN/rok
1.2. Koszt przechowywania i konserwacji – 2 % ceny zakupu
Cm • 0,02 = 300000 • 0,02 = 6 000,- PLN/rok
1.3. i 1.4. nie występują
Jednostkowe koszty utrzymania kombajnu ku  wynoszą przy wykorzystaniu:
A – 100 ha/rok; Ku : Wsez = 31 000 PLN/rok : 100 ha/rok = 310 PLN/ha
B – 300 ha/rok; Ku : Wsez = 31 000 PLN/rok : 300 ha/rok = 103 PLN/ha
2. Koszty użytkowania – Kr
2.1. Jednostkowy koszt napraw – kno
Roczny koszt napraw przy pełnym wykorzystaniu sezonowym 300 ha/rok wynosi:
Kno = (25000 • 0,6)/ 300 = 50 PLN/ha
2.2. Jednostkowy koszt paliw i smarów – kps
Normatywne zużycie oleju napędowego – 36 l/h odpowiada zużyciu na 1 hektar - 18 l/ha
Kp = 18 l/ha • 3.5 PLN/l = 63 PLN/ha
Jak już wcześniej wspomniano koszt smarów stanowi od 10 do 20% wyliczonego wcześniej jednostkowego kosztu paliw, zatem:
Ks = 63 • 0,1 = 6.3PLN/ha
Kps = 63 + 6,3 = 69.3 PLN/ha
Jednostkowy koszt użytkowania stanowi sumę kno + kps
Kr = 50 + 69,3 = 109,30 PLN/ha
3. Jednostkowe koszty eksploatacji maszyny wynoszą więc dla plantacji:
A – 100 ha/rok; 310 + 109,30 = 419,30PLN/ha
B – 300 ha/rok; 103 + 109,30 = 212,30 PLN/ha
Z powyższej analizy wynika, że koszty eksploatacji maleją wraz ze wzrostem rocznego wykorzystania maszyny. Oznacza to, że przy większym zakresie prac tańsza jest godzina czy też hektar wykonanej pracy.
Porównanie godzinowego kosztu eksploatacji własnej maszyny z kosztem odniesienia, którym może być np. cena usługi bądź koszt eksploatacji innej maszyny pozwala wyliczyć taką liczbę godzin pracy w ciągu roku przy której zakup maszyny jest uzasadniony.
Pogarszająca się opłacalność produkcji rolnej w połączeniu z rosnącymi cenami maszyn powoduje trudności w zakupie nowoczesnego, wydajnego sprzętu rolniczego, w miejsce już wyeksploatowanego. Jednym z możliwych rozwiązań w celu obniżenia kosztów produkcji rolnej jest wspólne użytkowanie drogich i wielofunkcyjnych maszyn. Oczywiście dużą barierą do współpracy między rolnikami jest bariera psychologiczna. Jednak rolnicy muszą uświadomić sobie, że praca na sprzęcie starym i wyeksploatowanym uniemożliwia stosowanie nowoczesnych bardziej opłacalnych technologii produkcji.

Opracował: inż. Stanisław Leń

Literatura:
- Mechanizacja w rolnictwie
- Katalog norm i normatywów
- Rolniczy Przegląd Techniczny

Zmodyfikowano: 05.07.2013