Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Nowe warunki techniczne dla instalacji biogazowych, zbiorniki na poferment oraz odchody zwierzęce

 

Od 25 maja 2013 r. uległy zmianie przepisy dot. projektowania, budowy i sposobu użytkowania budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia z uwagi na zapylenie, zapach lub wydzielanie substancji toksycznych, takie jak:

 • zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce (gnojówkę i gnojowicę),
 • płyty do składowania obornika,
 • silosy na kiszonkę,
 • silosy na zboże i pasze,
 • komory fermentacyjne biogazowi rolniczych,
 • zbiorniki biogazu rolniczego.

Zmiany podyktowane zostały względami bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i generalnie dotyczą usytuowania budowli rolniczych na działce budowlanej w stosunku do:

 • pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich,
 • granic działki sąsiedniej,
 • magazynów środków spożywczych oraz obiektów budowlanych służących przetwarzaniu art. Rolno-spożywczych,
 • budynków magazynowych na pasze lub ziarno,
 • silosów na zboże lub pasze,
 • silosów na kiszonkę

Zmiany dotyczą m.in. odległości urządzeń do przechowywania odchodów zwierzęcych od innych budynków i budowli.
W szczególny sposób przepisy odnoszą się do instalacji biogazowych, doprecyzowując takie obszary, jak:

 • materiały z jakich powinny być wykonane niskociśnieniowe zbiorniki do wytwarzania biogazu rolniczego,
 • wykonanie izolacji cieplnej komór i przewodów biogazu rolniczego,
 • konieczność zabezpieczenia elektrostatycznego komór i instalacji gazowych,
 • wykonanie wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych,
 • izolacyjność wodna skarp i dna ziemnego zbiorników na poferment,
 • wyznaczenie stref bezpieczeństwa przed zagrożeniem wybuchem dla poszczególnych części instalacji,
 • obowiązek oznaczenia i zabezpieczenia instalacji służących do otrzymywania biogazu.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, zostało opublikowane w Dz. U. z 2013 roku poz. 472. Nowe przepisy nie mają zastosowania do postępowań o warunkach technicznych zabudowy, wszczętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów oraz do budowli rolniczych dla których została już wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych.

Ryszard Targosz
 

Zmodyfikowano: 24.07.2013