Struktura KSOW+

Krajową sieć obszarów wiejskich+ (KSOW+) tworzą:

  • instytucja zarządzająca (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
  • jednostka centralna (umiejscowiona w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie);
  • jednostki regionalne – 16 samorządów województw oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
     

Sieć KSOW+ wspierana jest przez Komitet Sterujący ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ (KS KSOW+), który pełni rolę organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW+.

W realizację działań sieci oprócz jednostek wsparcia sieci są zaangażowani również jej partnerzy, czyli podmioty i osoby fizyczne aktywnie działające na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym wdrażające lub opracowujące innowacyjne rozwiązania.

W ramach KSOW+ funkcjonują także dwie sieci tematyczne, które służą wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju rolnictwa, w tym podnoszenia jego konkurencyjności i obszarów wiejskich, poprawie jakości wdrażania Planu Strategicznego oraz ułatwianiu współpracy pomiędzy partnerami KSOW+ oraz innymi podmiotami oraz osobami aktywnie działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w zakresie tematyki objętej ich działaniem:

Logo SIR
Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR), której głównym zadaniem jest wspieranie opracowania i wdrożenia innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych, której głównym zadaniem jest wzmocnienie transferu wiedzy pomiędzy praktyką a nauką oraz ułatwianie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie gospodarstwa rolnego.

źródło: www.ksowplus.pl
Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+