Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wielkie SER-wowanie

Stowarzyszenie Serowarów Farmer­skich i Zagrodowych, jako Partner KSOW, wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze­go, Kujawsko-Pomorskim Ośrod­kiem Doradztwa Rolniczego oraz Zieloną Alternatywą, realizuje operację „Wielkie SER-wowanie”. Promocja serów, produktów mlecz­nych i innych, wytworzonych lokal­nie, jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw farmerskich.

Cel operacji:

Celem operacji jest wspieranie roz­woju w zakresie serowarstwa poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie lokalnego przetwórstwa, zachęcanie do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wyso­kiej jakości. Istotne jest także podnie­sienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie małego przetwórstwa far­merskiego i zagrodowego, systemów jakości żywności i krótkich łańcuchów dostaw, zapoznanie uczestników z in­nowacyjnymi rozwiązaniami w prze­twórstwie mleka i wprowadzania do obrotu produktów mlecznych, po­kazanie uczestnikom możliwości two­rzenia sieci kontaktów.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wymiany fachowej wiedzy, umiejętności oraz dobrych praktyk po­między podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem jest także wskazanie konsu­mentowi końcowemu bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z gospo­darstwa rolnego i małego przetwór­stwa oraz innych usług i artykułów od rolników na stoiskach podczas targów „Wielkie SER-wowanie”.

Grupa docelowa:

Grupę docelową operacji stanowią oso­by będące grupą docelową poszczegól­nych działań. Grupą docelową szkole­nia oraz konferencji są osoby, związane zawodowo z wytwarzaniem serów i in­nych produktów w gospodarstwach ro­dzinnych lub zainteresowane rozwojem w tej branży.

Uczestnictwo w konferencji ma cha­rakter otwarty i aby wziąć w niej udział, wystarczy się zarejestrować. Grupę docelową targów stanowi każ­dy potencjalny nabywca produktów wytworzonych lokalnie. Zakłada się, iż ze względu na realizację wydarze­nia we Wrocławiu jest to mieszkaniec województwa dolnośląskiego i ościen­nych, zainteresowany prawidłowym odżywianiem, zakupem produktów wytworzonych lokalnie – o wysokiej jakości, potwierdzonej certyfikatem.

Grupę docelową publikacji w Internecie stanowi osoba posługująca się językiem polskim, zainteresowana tematyką:

– żywności wytworzonej lokalnie,

– roz­woju obszarów wiejskich, – zakupu pro­duktów lokalnych,

– ograniczenia nega­tywnego wpływu zjawiska globalizacji.

Planowane formy realizacji operacji:

– szkolenie dla serowarów,

– konferencja naukowo-szkoleniowa,

– Targi Sera,

– kampania internetowa „Pomyśl glo­balnie – zadziałaj lokalnie".

 

Przewidywane efekty realizacji operacji:

– podniesienie poziomu wiedzy producentów poprzez uczestnictwo w szkoleniu,

– wzmocnienie wymiany wiedzy uczestników rynku poprzez udział w konferencji,

– wzmocnienie marki polskiego pro­duktu serowarskiego poprzez promocję i przeprowadzenie wydarzenia ‒ Tar­gów Sera, w której udział wezmą pro­ducenci serów oraz producenci innych produktów lokalnych,

– podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat produkcji lo­kalnej i wpływu wyboru miejsca zakupu produktów spożywczych na rozwój ob­szarów wiejskich poprzez przeprowa­dzenie kampanii internetowej.

 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-13.10.2019 r. na terenie zielonym przy DODR we Wrocławiu oraz w obiekcie hotelowym AGRO przy ul. Zwycięskiej 4 we Wrocławiu.

Konferencja naukowo-szkoleniowa - 11.10.2019 r.

Szkolenie dla serowarów – 12.10.2019 r.

Targi SERA – 13.10.2019 r.

Kampania internetowa „Pomyśl globalnie – zadziałaj lokalnie"

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl. Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

www.serowarzy.pl

Izabela Michniewicz DODR

Zmodyfikowano: 27.08.2019