Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Sprawozdanie z realizacji operacji od 10.2019 r. do 30.01.2020 r.

Prace badawcze zrealizowane w ramach operacji „Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny” przez Grupę Operacyjną Wołowina z Zielonej Doliny, której członkiem jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, w okresie od września 2019 r do stycznia 2020 r.

W ramach zadania: Model produkcji łąkowej i pastwiskowej:

 • przeprowadzono wstępną analizę siedlisk oraz flory istniejących użytków zielonych; wyznaczono na terenie dwóch gospodarstw w Ścinawce Średniej i jednego gospodarstwa w Jodłowie użytki zielone o różnym sposobie gospodarowania (polowa upraw traw pastewnych i roślin bobowatych, łąka produkcyjna, pastwisko, siedliska marginalne służące utrzymaniu bioróżnorodności),
 • zaplanowano zabiegi podnoszących jakość runi pastwisk i łąk kośnych. Przyjęty do realizacji plan zabiegów zależny od stanu użytku na wiosnę 2020 roku oraz od planowanego sposobu gospodarowania (uprawa polowa, użytkowanie pastwiskowe, kośne lub zmienne),
 • opracowano metodykę badań łąkowych; innowacyjnym rozwiązaniem w badaniach będzie zastosowanie mieszanin aminokwasów i enzymów roślinnych w celu poprawy produkcyjności ekologicznych użytków zielonych. Na podstawie topograficznego wskaźnika wilgotności (topographic wetness Index TWI) i topograficznego indeksu pozycji (topographic position index TPI) wyznaczono na mapach położenie poletek badawczych w celu monitorowania zmian składu gatunkowego runi.

W ramach zadania: Poprawa zdolności rozrodczych stada:

 • przeprowadzono identyfikację i określono stan ogólny zdrowia zwierząt,
 • określono liczbę bydła, rasę, wiek, płeć, zdolności reprodukcyjne,
 • przeprowadzono badania kliniczne stanu ogólnego bydła,
 • wykonano badania ginekologiczne wszystkich krów i buhajów w stadach,
 • oceniono stan narządu rodnego krów i buhajów,
 • przeprowadzono badania na ciążę,
 • określono przydatność krów i jałówek nie cielnych do dalszej hodowli i rozrodu,
 • sprawdzono przygotowanie krów i jałówek do porodu,
 • oceniono warunki dobrostanu zwierząt,
 • oceniono jakość infrastruktury pomieszczeń dla zwierząt,
 • dokonano wyboru krów do dalszej - ukierunkowanej hodowli,
 • przeprowadzono analizę zasobów paszowych dla bydła na każdej fermie.

W ramach zadania: Ocena wartości hodowlanej/użytkowej zwierząt:

 • pobrano materiał do badań genetycznych od stada podstawowego i jałówek remontowych we wszystkich stadach objętych programem czyli łącznie od 112 osobników (43 z  Gospodarstwa w Jodłowie; 27 Ścinawka Górna; 42 Ścinawka Średnia),
 • przeprowadzono ocenę rasową i ocenę punktową cech użytkowości mięsnej stada podstawowego oraz jałówek remontowych w gospodarstwach objętych programem co jest podstawą do opracowania planu kojarzeń.

W ramach zadania: Profilaktyka zdrowia bydła:

 • pobrane próbki krwi do badań w kierunku chorób zakaźnych oraz rozpoczęto badania pod kątem najbardziej istotnych zakażeń,
 • wykonano badania parazytologiczne kału, a w oparciu o wyniki, dla każdego ze stad opracowano indywidualny program odrobaczania.
Zmodyfikowano: 07.02.2020