SIR - Współpraca ze wsparciem

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 16 listopada do 17 grudnia.

Według FAO światowe zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70% do 2050 roku. Dalszy wzrost produkcji rolnej trzeba będzie pogodzić z koniecznością gospodarowania zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony, zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz potrzebą redukcji emisji gazów cieplarnianych. W przekonaniu Komisji Europejskiej, kluczem do osiągnięcia wzrostu produkcji żywności w świetle nowych wyzwań stojących przed rolnictwem europejskim, jest innowacyjność.

Nowa wiedza, nowe technologie

Realizacja nowych wyzwań wymaga tworzenia, rozpowszechniania i stosowania w praktyce nowej wiedzy, nowych technologii, nowych produktów i nowych sposobów organizacji, uczenia się i współpracy, a także zbliżenia do siebie nauki i praktyki. Istotne jest, aby założenia badawcze odpowiadały potrzebom, a stworzone rozwiązania były stosowane przez rolników.

Europejskie partnerstwo innowacyjne

W tym celu stworzono Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI). W jego ramach podejmowane są działania na rzecz szerszego zastosowania w praktyce wyników badawczych i innowacyjnych rozwiązań, a także opracowania programu badań naukowych, które w większym stopniu uwzględniają potrzeby rolników i leśników.

Celem Europejskiego partnerstwa innowacyjnego jest promowanie konkurencyjnego
i zrównoważonego rolnictwa, które osiąga więcej i funkcjonuje w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Większa konkurencyjność, ochrona środowiska

Dlatego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyjęto, że wszystkie projekty wspierane w ramach poszczególnych działań będą innowacyjne i przyczynią się do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa i leśnictwa, z dbałością o ochronę środowiska.

Wsparcie finansowe innowacji w ramach działania „Współpraca” reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami, zawarte w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1226) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1683).

 

Pomoc w ramach Współpracy

Pomoc przyznaje się grupie operacyjnej, która składa się z co najmniej dwóch podmiotów należących do następujących rożnych kategorii:

a) rolnicy,

b) właściciele lasów,

c) jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U z 2018 poz. 87) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2183 z poźn. zm.),

d) przedsiębiorcy,

e) podmioty świadczące usługi doradcze.

Grupa operacyjna, która działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie:

  • nowych, bądź znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzenia do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzenia do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzenia do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • krótkich łańcuchów dostaw,
  • rynków lokalnych.

 

Na jednego beneficjenta

Pomoc finansowa na realizację innowacji wynosi maksymalnie 5 500 000,00 złotych na jednego beneficjenta (w tym na koszty ogólne i związane z nimi koszty 500 000,00 zł). Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych do wysokości:

  • 100% kosztów ogólnych,
  • 90% kosztów badań i związanych z nimi kosztów,
  • 50% kosztów inwestycyjnych i związanych z nimi kosztów.

 

Koszty bieżące wynoszą 20% sumy kosztów inwestycyjnych i kosztów badań.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 24 punkty.

Termin składania wniosków mija 17 grudnia. Przypominamy, że dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Więcej informacji, w tym druki nowego wniosku, wymaganych załączników oraz umowa i niezbędne instrukcje: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/wspolpraca.html.

Zainteresowanych działaniem „Współpraca” i utworzeniem grupy operacyjnej prosimy o kontakt z brokerem innowacji Zbigniewem Dąbrowskim, tel. 607 306 797, email: zbigniew.dabrowski@dodr.pl.

 

Zbigniew Dąbrowski, DODR

Źródło : materiały z konferencji „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju polskiej wsi” oraz publikacji opracowanej przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty i Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku - MOK na zlecenia CDR w Brwinowie.