SIR - Innowacyjne rozwiązania w dolnośląskim rolnictwie

Ziarno na taśmie i temperatura w silosach

Brak dostatecznej powierzchni bazy magazynowej, jakość przechowywanych płodów rolnych, niezadowalające ceny sprzedaży zbóż – tymi problemami rolnik z gminy Brzeg Dolny Edward Kudryński nie musi się już martwić. Wybudowany w 2014 roku obiekt magazynowo-suszarniczy wraz z linią technologiczną wstępnie czyszczącą ziarno umożliwił rodzinie rolnika dobre funkcjonowanie na rynku.

Zofia i Edward Kudryńscy przed laty wybudowali swoje gospodarstwo rol­ne na obrzeżach miasta Brzeg Dolny. Przez wiele lat rodzina powiększała powierzchnię uprawianych pól. Dla­tego wybudowana wtedy baza maga­zynowa, mogąca pomieścić 400 ton zbóż, przy uprawie 400 ha ziemi sta­ła się niewystarczająca. Dodatkowo, często jeżdżące w sezonie żniwnym maszyny rolnicze oraz samocho­dy dostawcze stały się uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Magazyn, suszarnia, linia czyszcząca

Edward Kudryński co roku kontrak­tuje ok. 120 ha jęczmienia browar­nego. Ziarno musi być dobrej jako­ści, pozbawione zanieczyszczeń. By uniknąć narastających problemów i móc dobrze prosperować, rolnik postanowił wdrożyć innowacyjne rozwiązanie. Zbudował obiekt ma­gazynowo-suszarniczy wraz z linią technologiczną wstępnie czyszczącą ziarno. Aby spełnić wszelkie wymogi realizacji inwestycji, na teren budowy wybrano pobliską wieś Żerkówek.

Plan obejmował:

  • budowę fundamentów i utwar­dzenie terenu na części działki pod plac manewrowy,
  • budowę 4 silosów, każdy o po­jemności 200-220 ton, z zain­stalowanymi czujnikami tempe­ratury i wilgotności,
  • budowę sterowni z szafą po­miarową, dzięki której elektro­nicznie można kontrolować stan magazynów zbóż,
  • wstawienie kosza zasypowego do przyjęcia zbóż o pojemności 20 ton,
  • budowę czyszczalni o wydaj­ności 50 t/h dostosowanej do czyszczenia wstępnego,
  • budowę suszarni o zdolności suszenia do 150 t/dobę (z 30% do 15% wilgotności kukurydzy),
  • postawienie 4 butli z gazem – propan o pojemności 5500 l,
  • zainstalowanie na terenie obiek­tu separatora oczyszczającego wodę z zanieczyszczeń (smary, oleje itp.) z odprowadzeniem jej do zbiornika przeciwpożarowe­go.

 

Dwa lata dokumentowania

Przedsięwzięcie zostało sfinansowa­ne za pieniądze z kredytu preferen­cyjnego na inwestycje.

Utrudnieniem było skompletowa­nie wymaganych pozwoleń, w tym projektów budowlanych, pozwoleń wodno-prawnych i środowiskowych oraz zgody sąsiadujących w pobli­żu gospodarstw na budowę obiektu. Zebranie potrzebnych dokumentów trwało około dwóch lat.

Do ogrzewania suszarni rolnicy wy­korzystują butlę z propanem, co oka­zało się trafną decyzją, gdyż gaz jest tańszym paliwem niż olej opałowy, a także bardziej przyjazny środowisku. Wysuszone ziarno ma przyjemny i naturalny zapach.

Ziarno na taśmociągu

Dobrym rozwiązaniem technicznym było zamontowanie taśmociągów pomiędzy suszarnią, a podajnikami kubełkowymi połączonymi z silosa­mi, pozwalającymi zaoszczędzić po­bór prądu.

W sterowni zainstalowano szafę po­miarową, która na bieżąco podaje od­czyty temperatury z czterech silosów różnej wysokości. Pomiary w czasie suszenia wskazują temperaturę oraz wilgotność, w razie konieczności automatycznie regulując wysokość temperatury.

Mając możliwość sterowania całym procesem produkcji, rolnik uzyskuje i utrzymuje ziarno wysokiej jakości przez długi czas. Ponadto inwestycja umożliwiła obniżenie kosztów ob­sługi pracowniczej.

Powierzchnia liczona w tonach

Rodzina osiągnęła zamierzone cele poprzez powiększenie o dodatkowe 880 ton powierzchni magazynowej, dzięki czemu w razie konieczności może przechowywać wszystkie płody rolne.

Przeniesiono dystrybucję produko­wanych zbóż na teren wiejski, dzię­ki czemu zmniejszyło się natężenie hałasu emitowanego przez przejeż­dżające maszyny rolnicze na terenie miasta. Uzyskanie ziarna jęczmienia browarnego wysokiej jakości umoż­liwia kontraktację na przyszłe lata, a pozostałe płody rolne otrzymywa­ne w procesie produkcji, jak ziarno zbóż, kukurydza, słonecznik i rzepak łatwiej sprzedać za lepszą cenę. W przyszłości rodzina może wypra­cować dodatkowy dochód, świadcząc usługi (czyszczenia, suszenia płodów rolnych).

Separator ropopochodnych

Dodatkowo zamontowany na te­renie bazy magazynowej separator zbierający substancje ropopochodne i odprowadzający oczyszczoną wodę do zbiornika przeciwpożarowego służy ochronie środowiska.

Państwo Kudryńscy są zadowoleni z inwestycji wiedząc, że baza maga­zynowo-suszarnicza będzie służyć przez długie lata również ich trzem synom, którzy coraz pewniej zaczy­nają działać w branży rolniczej.

Ewelina Zamojska DODR, PZDR Wołów